Trắc nghiệm Bài 3 Phương trình bậc hai một ẩn

Câu 1: Hệ số c của phương trình \(x^2+7x+9=9\) là: ​ A. 9 B. -9 C. 0 D. 18 Câu 2: Trong các phương trình sau, phương trình nào là phương trình bậc hai: A. \(x^2+4x-7=x^2+8x-10\) B. \(x^3+8x=0\) C. \(x^2-4=0\) D. \(5x-1=0\) Câu 3: Số nghiệm của phương trình \(x^2=20x-10^2\)là:   A. 1 nghiệm B. 2 nghiệm C. vô số nghiệm D. vô nghiệm Câu 4: Tập nghiệm của phương… Read more about Trắc nghiệm Bài 3 Phương trình bậc hai một ẩn

Bài 3: Phương trình bậc hai một ẩn

Tóm tắt lý thuyết 1. Định nghĩa Phương trình bậc hai một ẩn (gọi tắt là phương trình bậc hai) là phương trình có dạng \(ax^2+bx+c=0\) Trong đó, x là ẩn; các hệ số a, b, c là các số cho trước và  \(a\neq 0\) 2. Một số ví dụ về giải phương trình bậc hai… Read more about Bài 3: Phương trình bậc hai một ẩn