Giải bài tập SGK Bài 3: Dấu của nhị thức bậc nhất

Câu 1: trang 94 sgk Đại số 10 Xét dấu các biểu thức: a) \(f(x) = (2x – 1)(x + 3)\) b) \(f(x) = (- 3x – 3)(x + 2)(x + 3)\) c)\( f(x) = \frac{-4}{3x+1}-\frac{3}{2-x}\) d) \(f(x) = 4x^2– 1\) Hướng dẫn giải: a. \(f(x) = (2x – 1)(x + 3)\) Ta lập bảng… Read more about Giải bài tập SGK Bài 3: Dấu của nhị thức bậc nhất

Bài 3: Dấu của nhị thức bậc nhất

Tóm tắt lý thuyết I. Định lí về dấu của nhị thức bậc nhất 1. Nhị thức bậc nhất Nhị thức bậc nhất đổi với x là biểu thức dạng $f(x)=ax+b$trong đó a, b là hai số đã cho, $a \neq 0$ 2. Dấu của nhị thức bậc nhất ĐỊNH LÍ Nhị thức $f(x)=ax+b$có giá… Read more about Bài 3: Dấu của nhị thức bậc nhất