Giải bài tập SGK Bài 3: Phương trình đường elip

Câu 1: Trang 88 – SGK Hình học 10 Xác đinh độ dài các trục, tọa độ tiêu điểm , tọa độ các đỉnh và vẽ các elip có phương trình sau: a) \(\frac{x^{2}}{25} + \frac{y^{2}}{9}= 1\) b) \(4x^2+ 9y^2= 1\) c) \(4x^2+ 9y^2= 36\) Hướng dẫn giải: a) Ta có: \(a^2= 25 \Rightarrow a… Read more about Giải bài tập SGK Bài 3: Phương trình đường elip

Bài 3: Phương trình đường elip

TÓM TẮT LÝ THUYẾT 1. Định nghĩa đường elip Định nghĩa: Trong mặt phẳng, cho hai điểm cố định \(F_1\) và \(F_2\) Elip là tập hợp các điểm \(M\) sao cho tổng \(F_1M +F_2M = 2a\) không đổi. Các điểm \(F_1\) và \(F_2\)  gọi là tiêu điểm của elip. Khoảng cách \(F_1F_2= 2c\) gọi là tiêu… Read more about Bài 3: Phương trình đường elip