Giải bài tập bài 3 Ứng dụng của tích phân trong hình học

Bài tập 1 trang 121 SGK Giải tích 12 Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường: a) \(y = x^2, y = x + 2\); b) \(y = |lnx|, y = 1\); c) \(y = (x – 6)^2, y = 6x- x^2\) Hướng dẫn giải chi tiết bài 1 Câu a: Xét phương… Read more about Giải bài tập bài 3 Ứng dụng của tích phân trong hình học

Trắc nghiệm Ứng dụng của tích phân trong hình học

Câu 1: Cho đồ thị hàm số y = f(x). Xác định công thức tính diện tích S của hình phẳng (phần gạch chéo) trong hình. A. \(S = \int\limits_{ – 2}^3 {f\left( x \right)dx}\) B.  \(S = \int\limits_0^{ – 2} {f\left( x \right)dx} + \int\limits_2^3 {f\left( x \right)dx}\) C.  \(S = \int\limits_{ – 2}^0 {f\left( x \right)dx}… Read more about Trắc nghiệm Ứng dụng của tích phân trong hình học

Bài 3: Ứng dụng của tích phân trong hình học

Tóm tắt lý thuyết 1. Ứng dụng tích phân tính diện tích hình phẳng Nếu hàm số \(y=f(x)\) liên tục trên \([a;b]\) thì diện tích S của hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số \(y=f(x)\), trục hoành và hai đường thẳng \(x=a,x=b\) là \(S = \int\limits_a^b {\left| {f(x)} \right|dx} .\) Diện tích hình phẳng giới hạn… Read more about Bài 3: Ứng dụng của tích phân trong hình học