Giải luyện tập SGK Bài 3: Phương trình đưa được về dạng ax + b = 0

Giải bài 14 trang 13 sgk đại số 8 tập 2 Số nào trong ba số -1; 2 và -3 là nghiệm đúng của mỗi phương trình sau: $ \left | x \right | $ = x (1)      $x^2$ + 5x + 6 = 0 (2)      $\frac{6}{1 – x}$ = x… Read more about Giải luyện tập SGK Bài 3: Phương trình đưa được về dạng ax + b = 0

Bài 3: Phương trình đưa được về dạng ax + b = 0

Tóm tắt lý thuyết 1. Phương pháp Với những phương trình đưa được về dạng ax + b = 0 thông qua các phép biến đổi đại số thông thường, thí dụ: \(2x – 4 = x + 3 \Leftrightarrow 2x – x = 3 + 4 \Leftrightarrow x = 7\) phương pháp giải được… Read more about Bài 3: Phương trình đưa được về dạng ax + b = 0