Giải bài tập Bài 3 Cấp số cộng

Câu 1: trang 97 sgk toán đại số và giải tích 11 Trong các dãy số sau đây, dãy số nào là cấp số cộng? Tính số hạng đầu và công sai của nó: a) \(u_n= 5 – 2n\) b) \(u_n=  \frac{n}{2}- 1\) c) \(u_n= 3^n\) d) \(u_n=  \frac{7-3n}{2}\) Hướng dẫn giải: a. Ta có:… Read more about Giải bài tập Bài 3 Cấp số cộng

Trắc nghiệm Bài 3 Cấp số cộng

Câu 1: Tìm bốn số hạng liên tiếp của một cấp số cộng biết tổng của chúng bằng \(20\) và tổng các bình phương của chúng bằng \(120^0\). A. \(1,5,6,8\) B. \(2,4,6,8\) C. \(1,4,6,9\) D. \(1,4,7,8\) Câu 2: Tìm công sai của cấp số cộng (un) thỏa mãn \(\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{{u_2} – {u_3} + {u_5} = 10}\\{{u_4} + {u_6} =… Read more about Trắc nghiệm Bài 3 Cấp số cộng

Bài 3 Cấp số cộng

Tóm tắt lý thuyết 1. Định nghĩa Dãy số (un) được xác định bởi \(\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{{u_1} = a}\\{{u_{n + 1}} = {u_n} + d}\end{array}} \right.,{\rm{ }}n \in {N^*}\)  gọi là cấp số cộng; \(d\) gọi là công sai. 2. Các tính chất \( \bullet \)  Số hạng thứ n được cho bởi công thức: \({u_n}… Read more about Bài 3 Cấp số cộng