Giải bài tập Bài 3: Các hệ thức lượng trong tam giác và giải tam giác

Câu 1 (Trang 59 SGK) Cho tam giác ABC vuông tại A, $\widehat{B}=58^{\circ}$ và cạnh a = 72cm. Tính $\widehat{C}$, cạnh b và đường cao h. Hướng dẫn giải: Ta có: $\widehat{C}=90^{\circ}-\widehat{B}=90^{\circ}-58^{\circ}=32^{\circ}$ => $b = BC.\sin 58^{\circ} = a.\sin 58^{\circ} = 61,06 (cm)$ $c = BC.\cos 58^{\circ} = a.\cos 58^{\circ} = 38,15 (cm)$ => $h_{a}=\frac{AB.AC}{BC}=\frac{c.b}{a}=\frac{38,15.61,06}{72}=32,35  (cm)$ ============= Câu 2 (Trang 59 SGK) Cho tam giác ABC biết các… Read more about Giải bài tập Bài 3: Các hệ thức lượng trong tam giác và giải tam giác

Trắc nghiệm Bài 3 Các hệ thức lượng trong tam giác và giải tam giác

Câu 1: Diện tích tam giác ABC có độ dài các cạnh là 6, 8, 10 là: A. \(20\) B. \(24\) C. \(36\) D. \(48\) Câu 2: Cho tam giác ABC có các cạnh a, b, c lần lượt là 10, 15, 18. Độ dài đường trung tuyến \(b_m\) bằng:   A. \(\approx 11,39\) B. \(\approx 12,48\) C.  \(\approx 13,23\) D. \(\approx 15,61\) Câu 3:… Read more about Trắc nghiệm Bài 3 Các hệ thức lượng trong tam giác và giải tam giác

Bài 3: Các hệ thức lượng trong tam giác và giải tam giác – hình học 10

Tóm tắt lý thuyết 1. Định lí côsin trong tam giác Xét tam giác ABC vuông tại A, ta có: Ta đã biết rằng: \(BC^2=AB^2+AC^2\) hay \(\vec {BC}^2=\vec {AB}^2+\vec {AC}^2\) Chứng minh ngắn gọn theo tích vô hướng của hai vectơ ở bài học trước ta có được điều trên. Như vậy, ta có phát biểu về… Read more about Bài 3: Các hệ thức lượng trong tam giác và giải tam giác – hình học 10