Giải bài tập Bài 3 Lôgarit – Giải tích 12

Câu 1: Trang 68- sgk giải tích 12 Không sử dụng máy tính, hãy tính: a) $\log _{2}\frac{1}{8}$ b) $\log _{\frac{1}{4}}2$ c) $\log _{3}\sqrt[4]{3}$ d) $\log _{0,5}0,125$ Hướng dẫn giải: Áp dụng công thức Lôgarit, ta có: a)  $\log _{2}\frac{1}{8}$ = $\log _{2}2^{-3}=-3$ Vậy $\log _{2}\frac{1}{8=-3$ b) $\log _{\frac{1}{4}}2$ = $\log _{2^{-2}}2$ = $\frac{-1}{2}\log _{2}2=\frac{-1}{2}$ Vậy $\log _{\frac{1}{4}}2=\frac{-1}{2}$ c) $\log _{3}\sqrt[4]{3}$ = $\log _{3}3^{\frac{1}{4}}$ = $\frac{1}{4}\log _{3}3=\frac{1}{4}$… Read more about Giải bài tập Bài 3 Lôgarit – Giải tích 12

Trắc nghiệm Bài 3 Lôgarit

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu): Câu 1: Rút gọn biểu thức \(A = {\log _a}\frac{{{a^2}.\sqrt[3]{{{a^2}}}.a.\sqrt[5]{{{a^4}}}}}{{\sqrt[3]{a}}}\) với \(a > 0;\,\,a \ne 1\). A. \(A = \frac{{62}}{5}\) B. \(A = \frac{{16}}{5}\) C. \(A = \frac{{22}}{5}\) D. \(A = \frac{{67}}{5}\) Câu 2: Tính giá trị của biểu thức \(P = {\log _a}a\sqrt[3]{{a\sqrt[3]{{a\sqrt a }}}}\) với \(0 < a \ne 1.\) A. \(P = \frac{3}{{10}}\) B. \(P = 4\)​ C. \(P… Read more about Trắc nghiệm Bài 3 Lôgarit

Bài 3 Lôgarit – giải tích 12

Tóm tắt lý thuyết 1. Khái niệm lôgarit Cho hai số thực dương \(a\) và \(b\) với \(a\ne1\). Số \(\alpha\) thỏa mãn \(a^{\alpha}=b\) được gọi là lôgarit có số \(a\) của \(b\), kí hiệu \(\log_ab=\alpha\). Vậy: \(\alpha = {\log _a}b \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} 0 < a \ne 1,b > 0\\ {a^\alpha } = b \end{array} \right.\) Ví dụ: \(\log_2\sqrt{2}=\frac{1}{2}\) vì \(2^\frac{1}{2}=\sqrt{2}\) \(\log_2\frac{1}{8}=-3\) vì \(2^{-3}=\frac{1}{8}\) \(\log_23=1\) vì \(3^1=3\) \(\log_a1=0\) vì \(a^0=1\) \(\log_23=x\) vì \(2^x=3\) 2. Các tính chất… Read more about Bài 3 Lôgarit – giải tích 12