Giải bài tập Bài 3 Đồ thị của hàm số y = ax + b (a ≠ 0)

Giải bài tập 15 trang 51 SGK đại số 9 a) Vẽ đồ thị của các hàm số y = 2x; y = 2x + 5; y = -$\frac{1}{2}$x và y = -$\frac{1}{2}$x + 5 trên cùng một mặt phẳng tọa độ. b) Bốn đường thẳng trên cắt nhau tạo thành tứ giác OABC (O là gốc… Read more about Giải bài tập Bài 3 Đồ thị của hàm số y = ax + b (a ≠ 0)

Trắc nghiệm Bài 3 Đồ thị của hàm số y = ax + b (a ≠ 0)

Câu 1: Gọi A là giao điểm của hai đường thẳng \(y=x+2\) và \(y=2x+1\), tìm tọa độ của A?   A. (1;3) B. (0;2) C. (3;1) D. (1;-3) Câu 2: Cho đường thẳng \(x-2y+2=0\). Hỏi điểm nào thuộc đường thẳng đã cho?   A. (1;0) B. (0;1) C. (1;2) D. (2;1) Câu 3: Cho đường thẳng d có phương trình là \(y=(m-2)x+3\) với m là tham số. Hỏi d… Read more about Trắc nghiệm Bài 3 Đồ thị của hàm số y = ax + b (a ≠ 0)

Bài 3: Đồ thị của hàm số y = ax + b (a ≠ 0) – đại số 9

Tóm tắt lý thuyết 1. Đồ thị của hàm số y = ax + b (a ≠ 0) Đồ thị của hàm số \(y = ax + b (a \neq 0)\) là một đường thẳng: -Cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng b -Song song với đường thẳng \(y = ax\) nếu \(b \neq… Read more about Bài 3: Đồ thị của hàm số y = ax + b (a ≠ 0) – đại số 9