Bài 3: Đại lượng tỉ lệ nghịch

Tóm tắt lý thuyết 1.  Định nghĩa Đại lượng y gọi là tỉ lệ nghịch với đại lượng x nếu y liên hệ với x theo công thức \(y = \frac{a}{x}\) hoặc xy = a Trong đó a là một hằng số khác 0. 2. Tính chất Tích của một giá trị bất kì của… Read more about Bài 3: Đại lượng tỉ lệ nghịch