Giải bài tập Bài 3 Hàm số bậc hai – Đại số 10

Câu 1 (Trang 49 SGK) Xác định tọa độ của đỉnh và các giao điểm với trục tung, trục hoành (nếu có) của một parabol: a) $y = x^{2} – 3x + 2$ b) $y = -2x^{2} + 4x – 3$ c) $y = x^{2} – 2x$ d) $y = -x^{2} + 4$ Hướng dẫn giải: a) $y =… Read more about Giải bài tập Bài 3 Hàm số bậc hai – Đại số 10

Bài 3 Hàm số bậc hai – đại số 10

Tóm tắt lý thuyết 1. Định nghĩa Hàm số bậc hai là hàm số được cho bằng biểu thức có dạng \(y = a{x^2} + bx + c\) trong đó a, b, c là các hằng số cho trước và \(a \ne 0\). Tập xác định của hàm số bậc hai là R. Hàm số \(y=ax^2\) (a khác 0) mà… Read more about Bài 3 Hàm số bậc hai – đại số 10