Giải bài tập SGK Bài 3 Những hằng đẳng thức đáng nhớ

Giải bài tập SGK Bài 3 Những hằng đẳng thức đáng nhớ, đại số 8 tập 1. Bài 16 trang 11 SGK đại số 8 tập 1 Viết các biểu thức sau dưới dạng bình phương của một tổng hoặc một hiệu: a.  \(({x^2} + 2x + 1);\) b.  \((9{x^2} + {y^2} + 6xy);\) c.… Read more about Giải bài tập SGK Bài 3 Những hằng đẳng thức đáng nhớ

Bài 3: Những hằng đẳng thức đáng nhớ

Kiến thức cần nhớ: 1. Bình phương của một tổng:  \({\left( {A + B} \right)^2} = {A^2} + 2AB + {B^2}\) 2. Bình phương của một hiệu: \({\left( {A – B} \right)^2} = {A^2} – 2AB + {B^2}\) 3. HIệu hai bình phương:        \({A^2} – {B^2} = \left( {A – B} \right)\left( {A… Read more about Bài 3: Những hằng đẳng thức đáng nhớ