Giải bài tập Bài 3 bảng lượng giác – hình học 9

Giải bài tập 18 sgk trang 83 hình 9 tập 1 Dùng bảng lượng giác hoặc máy tính bỏ túi để tìm các tỉ số lượng giác sau (làm tròn đến chữ số thập phân thứ tư): a) sin $40^0$12’                             b)… Read more about Giải bài tập Bài 3 bảng lượng giác – hình học 9

Trắc nghiệm Bài 3 bảng lượng giác – Hình học 9

Câu 1: Chỉ dùng bảng lượng giác tính giá trị của tỉ số lường giác: \(tan71^{\circ}48{}’\) A. 3,024 B. 3,042 C. 3,060 D. 3,078 Câu 2: Tính số đo góc ngọn \(x\) biết rằng: \(tanx=0,1016\) A. \(4^{\circ}12{}’\) B. \(1^{\circ}30{}’\) C. \(5^{\circ}48{}’\) D. \(3^{\circ}30{}’\) Câu 3: Giá trị của \(sin49^{\circ}50{}’\) A. 0,7638 B. 0,7640 C. 0,7642 D. 0,7644 Câu 4: Giá trị của \(cos40^{\circ}36{}’\):   A. 0,7604 B. 0,7615 C. 0,7581 D. 0,7593 Câu 5: Giá trị của \(cot17^{\circ}30{}’\)… Read more about Trắc nghiệm Bài 3 bảng lượng giác – Hình học 9

Bài 3: Bảng lượng giác – Hình học 9

1. Cấu tạo của bảng lượng giác Bảng lượng giác bao gồm bảng VIII, bảng IX, bảng X của cuốn ” bảng số với 4 chữ số thập phân” của tác giả V.M. Bra-đi-xơ Người ta lập bảng dựa trên tính chất: Nếu hai góc nhọn \(\alpha\) và \(\beta\) phụ nhau (\(\alpha +\beta=90^{\circ}\)) thì \(sin\alpha =cos\beta ,cos\alpha… Read more about Bài 3: Bảng lượng giác – Hình học 9