Giải bài tập SGK Bài 3: Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng

Giải bài tập SGK Bài 3: Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng   Giải bài 21 trang 89 sgk hình học 7 tập 1 Xem hình 14 rồi điền vào chỗ trống (…) trong các câu sau: a) $\widehat{IPO}$ và $\widehat{POR}$ là một cặp góc … b) $\widehat{OPI}$ và $\widehat{TNO}$… Read more about Giải bài tập SGK Bài 3: Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng

Bài 3: Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng

1. Góc so le trong, góc đồng vị: Trên hình vẽ, ta có: * Hai cặp góc so le trong: \(\widehat {{A_1}}\) và \(\widehat {{B_3}}\); \(\widehat {{A_2}}\) và  \(\widehat {{B_4}}.\) * Bốn cặp góc đồng vị: \(\widehat {{A_1}}\)và \(\widehat {{B_1}}\); \(\widehat {{A_2}}\)và \(\widehat {{B_2}}\); \(\widehat {{A_3}}\)và \(\widehat {{B_3}}\);\(\widehat {{A_4}}\)và \(\widehat {{B_2}}\) 2. Tính chất: Nếu… Read more about Bài 3: Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng