Trắc nghiệm bài 3 Tích của vectơ với một số – Hình học 10

Câu 1: Cho đoạn thẳng AB có trung điểm M. Khẳng định nào sau đây là đúng?   A. \(\vec{AM}=\vec{BM}\) B. \(\vec{AB}=2\vec{BM}\) C. \(\vec{AB}=2\vec{AM}\) D. Mọi điểm C thuộc đường thẳng đi qua M và vuông góc với AB ta luôn có: \(\vec{AC}=\vec{BC}\) Câu 2: Tìm khẳng định sai:   A. Hai vectơ cùng phương với một vectơ thứ ba khác \(\vec{0}\) thì… Read more about Trắc nghiệm bài 3 Tích của vectơ với một số – Hình học 10

Giải bài tập SGK Bài 3: Tích của vectơ với một số – Hình học 10

Giải bài tập SGK Bài 3: Tích của vectơ với một số – Hình học 10 ************* Bài 1. Cho hình bình hành ABCD. Chứng mỉnh rằng: \(\overrightarrow{AB}\) + \(\overrightarrow{AC}\) + \(\overrightarrow{AD}\)= 2\(\overrightarrow{AC}\). Hướng dẫn giải: \(\overrightarrow{AB}\) + \(\overrightarrow{AC}\) + \(\overrightarrow{AD}\)= \(\overrightarrow{AB}\)  + \(\overrightarrow{AD}\)+ \(\overrightarrow{AC}\) ABCD là hình bình hành nên \(\overrightarrow{AB}\) + \(\overrightarrow{AD}\) = \(\overrightarrow{AC}\) (quy tắc hình bình hành của tổng) =>  \(\overrightarrow{AB}\) + \(\overrightarrow{AC}\) + \(\overrightarrow{AD}\)=   \(\overrightarrow{AC}\) +\(\overrightarrow{AC}\) =2\(\overrightarrow{AC}\)   Câu 2 (Trang 17 SGK) Cho AK… Read more about Giải bài tập SGK Bài 3: Tích của vectơ với một số – Hình học 10

Bài 3: Tích của vectơ với một số – Hình học 10

1. Định nghĩa của một vectơ và một số Xem hình vẽ minh họa và ta có các nhận xét sau: Xét hai vectơ \(\vec{a}\) và \(\vec{b}\) ta nhận thấy rằng: Chúng có giá song song với nhau và cùng hướng, độ lớn về chiều dài của \(\vec{b}\) gấp 2 lần độ lớn chiều dài của \(\vec{a}\) Lúc đó, ta viết rằng: \(\vec{b}=2\vec{a}\)… Read more about Bài 3: Tích của vectơ với một số – Hình học 10