Gợi ý bài tập SGK Bài 29 Lịch sử 8

Bài tập 1 trang 143 SGK Lịch sử 8 Vào cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX, thực dân Pháp thi hành những chính sách gì về chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục ở Việt Nam?  Hướng dẫn giải Cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX, thực dân Pháp thi hành… Read more about Gợi ý bài tập SGK Bài 29 Lịch sử 8

Bài 29: Chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp và những chuyển biến kinh tế xã hội ở Việt Nam

Tóm tắt lý thuyết I. Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp 1897-1914 Sau khi hòan thành cuộc bình định, Pháp khai thác thuộc địa lần thứ nhất với quy mô lớn, để bóc lột nhân dân Việt Nam, đặt cơ sở thống trị lâu dài. 1. Tổ chức bộ… Read more about Bài 29: Chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp và những chuyển biến kinh tế xã hội ở Việt Nam