Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

 • Câu 1:

  Giao tử là:

  • A. Tế bào dinh dục đơn bội
  • B. Được tạo từ sự giảm phân của tế bào sinh dục thời kì chín
  • C. Có khả năng tạo thụ tinh tạo ra hợp tử
  • D. Cả A, B, C đều đúng
 • Câu 2:

  Trong quá trình tạo giao tử ở động vật, hoạt động của các tế bào mầm là:

  • A. Nguyên phân
  • B. Giảm phân
  • C. Thụ tinh
  • D. Nguyên phân và giảm phân
 • Câu 3:

  Từ một noãn bào bậc I trải qua quá trình giảm phân sẽ tạo ra được:

  • A. 1 trứng và 3 thể cực
  • B. 4 trứng
  • C. 3 trứng và 1 thể cực
  • D. 4 thể cực
 • Câu 4:

  Giả sử có 1 tinh bào bậc 1 chứa 2 cặp NST tương đồng Aa và Bb giảm phân sẽ cho ra mấy loại tinh trùng? Hãy khoanh tròn vào chữ cái đầu câu đúng:

  • A. 1 loại tinh trùng
  • B. 4 loại tinh trùng
  • C. 2 loại tinh trùng
  • D. 8 loại tinh trùng
 • Câu 5:

  Giả sử chỉ có 1 noãn bào bậc 1 chứa 3 cặp NST AaBbCc giảm phân sẽ cho ra mấy loại trứng? Hãy chọn câu trả lời đúng:

  • A. 1 loại trứng
  • B. 4 loại trứng
  • C. 2 loại trứng
  • D. 8 loại trứng

Reader Interactions

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *