Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

 • Câu 1:

  Phép lai dưới đây tạo ra ở con lai F1 có hai kiểu hình (nếu tính trội là trội hoàn toàn)?

  • A. P: AA x AA
  • B. P: aa x aa
  • C. P: AA x Aa
  • D. Aa x aa
 • Câu 2:

  Phép lai dưới đây tạo ra con lai F1 có nhiều kiểu gen nhất là:

  • A. P: aa x aa
  • B. P: Aa x aa
  • C. AA x Aa
  • D. P: Aa x Aa
 • Câu 3:

  Nếu cho lai phân tích cơ thể mang tính trội thuần chủng thì kết quả về kiểu hình ở con lai phân tích là:

  • A. Chỉ có 1 kiểu hình
  • B. Có 2 kiểu hình
  • C. Có 3 kiểu hình
  • D. Có 4 kiểu hình
 • Câu 4:

  Nếu tính trội hoàn toàn thì cơ thể mang tính trội không thuần chủng lai phân tích cho kết quả kiểu hình ở con lai là:

  • A. Đồng tính trung gian
  • B. Đồng tính trội
  • C. 1 trội : 1 trung gian
  • D. 1 trội : 1 lặn
 • Câu 5:

  Phép lai tạo ra F2 có tỉ lệ kiểu hình 1 thân cao: 1 thân thấp:

  • A. F1: Aa x  Aa
  • B. F1: Aa x  AA
  • C. F1: AA x Aa
  • D. F1:  Aa x aa

Reader Interactions

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *