Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

 • Câu 1:

  Giảm phân là hình thức phân bào xảy ra ở:

  • A. Tế bào sinh dưỡng
  • B. Tế bào sinh dục vào thời kì chín
  • C. Tế bào mầm sinh dục
  • D. Hợp tử và tế bào sinh dưỡng
 • Câu 2:

  Điều đúng khi nói về sự giảm phân ở tế bào là:

  • A. NST nhân đôi 1 lần và phân bào 2 lần
  • B. NST nhân đôi 2 lần và phân bào 1 lần
  • C. NST nhân đôi 2 lần và phân bào 2 lần
  • D. NST nhân đôi 1 lần và phân bào 1 lần
 • Câu 3:

  Hiện tượng xảy ra trong giảm phân nhưng không có trong nguyên phân là:

  • A. Nhân đôI NST
  • B. Tiếp hợp giữa 2 NST kép trong từng cặp tương đồng
  • C. Phân li NST về hai cực của tế bào
  • D. Co xoắn và tháo xoắn NST
 • Câu 4:

  Kết thúc quá trình giảm phân, số NST có trong mỗi tế bào con là:

  • A. Lưỡng bội ở trạng thái đơn
  • B. Đơn bội ở trạng thái đơn
  • C. Lưỡng bội ở trạng thái kép
  • D. Đơn bội ở trạng thái kép
 • Câu 5:

  Trong giảm phân, tự nhân đôi NST xảy ra ở:

  • A. Kì trung gian của lần phân bào I
  • B. Kì giữa của lần phân bào I
  • C. Kì trung gian của lần phân bào II
  • D. Kì giữa của lần phân bào II

Reader Interactions

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *