Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):

 • Câu 1:

  Phép lai cho tỉ lệ kiểu hình ở con lai là 1:1 trong trường hợp tính trội hoàn toàn là:

  • A. SS  x SS
  • B. Ss x SS
  • C. SS x ss
  • D. Ss x ss
 • Câu 2:

  Trong một gia định bố mẹ đều thuận tay phải nhưng con họ thuận tay trái. Vậy bố mẹ có kiểu gen nào dưới đây?

  • A. AA x AA
  • B. Mẹ AA x  bố Aa
  • C. Aa x Aa
  • D. Mẹ Aa x bố AA
 • Câu 3:

  Điều kiện cơ bản để cơ thể lai F1 biểu hiện một tính trạng trong cặp tính trạng tương phản của bố hoặc mẹ là

  • A. Bố mẹ đem lai phải thuần chủng
  • B. Phải có nhiều cá thể lai F1
  • C. Bố mẹ thuần chủng, tính trạng trội hoàn toàn
  • D. Tổng tỉ lệ kiểu hình ở F2 phải bằng 4
 • Câu 4:

  Trong một gia đình bố mẹ đều mắt đen nhưng con của họ có người mắt đen có người mắt xanh. Vậy kiêu gen của bố mẹ là

  • A. AA x AA
  • B. Aa x Aa
  • C. Mẹ AA x bố Aa
  • D. Bố AA x mẹ Aa
 • Câu 5:

  Ở cà chua, gen A quy định thân cao, gen a quy định thân lùn; gen B quy định quả đỏ, gen b quy định quả vàng, các gen này phân li độc lập với nhau. Lai cây cà chua thân cao quả đỏ với cây cà chua thân lùn quả vàng, F1 thu được toàn cây thân cao, quả đỏ. Hãy chọn phép lai P phù hợp với phép lai trên?

  • A. AABb x aabb
  • B. Aabb x aaBb
  • C. AABB x aabb
  • D. Aabb x aaBB
 • Câu 6:

  Sự di truyền độc lập của các tính trạng biểu hiện ở F2 như thế nào?

  • A. Có 4 loại kiểu hình khác nhau
  • B. Tỉ lệ của kiểu hình bằng tích các tỉ lệ các tính trạng hợp thành nó
  • C. Tỉ lệ mỗi cặp tính trạng là 3:1
  • D. Xuất hiện các biến dị tổ hợp
 • Câu 7:

  Ở đậu hà lan, gen A quy định hạt vàng, gen a quy định hạt xanh, cho cây hạt vàng lai với cây hạt xanh F1 thu được 51% cây hạt vàng và 49% cây hạt xanh. Kiểu gen của P là

  • A. AA x AA
  • B. AA x Aa
  • C. Aa x Aa
  • D. Aa x aa
 • Câu 8:

  Khi cho cây cà chua thân cao thuần chủng lai phân tích thu được

  • A. Toàn thân lùn
  • B. Toàn thân cao
  • C. 1 thân cao : 1 thân lùn
  • D. 3 thân cao: 1 thân lùn
 • Câu 9:

  Ở phép lai hai cặp tính trạng về màu hạt và vỏ hạt của Menđen, kết quả ở F2có tỉ lệ thấp nhất thuộc về kiểu hình

  • A. Vàng- trơn
  • B. Vàng- nhăn
  • C. Xanh- trơn
  • D. Xanh- nhăn
 • Câu 10:

  Phép lai dưới đây được xem là phép lai phân tích hai cặp tính trạng là:

  • A. P: AaBb x aabb
  • B. P:  AaBb x AABB
  • C. P: AaBb x AAbb
  • D. P: AaBb x aaBB

Reader Interactions

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *