Tóm tắt lý thuyết

1. Biến đổi hình thái nhiễm sắc thể trong chu kì tế bào

 • Chu kì tế bào gồm:
  • Kì trung gian: Tế bào lớn lên và có nhân đôi NST .
  • Nguyên phân: có sự phân chia NST và chất tế bào, tạo ra 2 tế bào mới.

Bài 9: Nguyên phân

 • Mức độ đóng xoắn, duỗi xoắn diễn ra các kì của tế bào:
  • Dạng sợi: (Duỗi xoắn) ở kì trung gian.
  • Dạng đặc trưng (đóng xoắn cực đại) ở kì giữa

Bài 9: Nguyên phân

2. Những diễn biến cơ bản của NST trong quá trình nguyên phân

 • Nguyên phân (hay còn gọi là phân bào nguyên nhiễm) nó chính là pha M của chu kỳ tế bào, tiếp ngay sau pha G2. Quá trình phân bào này được phát hiện lần đầu tiên bởi Straburger và Flemminh từ năm 1882.
 • Nguyên phân diễn ra ở tế bào sinh dưỡng và tế bào sinh dục sơ khai
 • Diễn biến của nguyên phân có thể tạm thời chia thành 2 giai đoạn là phân chia nhân (caryokinesis) và phân chia tế bào chât (cytokinesis) được chia thành  4 kỳ cụ thể như sau: kì đầu, kì giữa, kì sau và kỳ cuối

a. Kì trung gian:

 • NST dài, mảnh, duỗi xoắn.
 • NST nhân đôi thành NST kép.
 • Trung tử nhân đôi thành 2 trung tử.

Bài 9: Nguyên phân

b. Nguyên phân:

gồm 4 kì:

Các kì Hình ảnh NST Những diễn biến cơ bản
Kì đầu Bài 9: Nguyên phân
 • NST kép đóng xoắn và co ngắn có hình thái rõ rệt
 • Mỗi NST có hai nhiễm sắc tử gắn với nhau ở tâm động.
 • Thoi phân bào được hình thành, dài ra và đẩy hai trung tử về 2 cực của tế bào
 • Hạch nhân dần dần biến mất
Kì giữa Bài 9: Nguyên phân
 • NST đóng xoắn cực đại
 • NST kép xếp thành hành ở mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào
Kì sau Bài 9: Nguyên phân Từng NST kép tách nhau ở tâm động thành 2 NST đơn phân li về 2 cực của tế bào.
Kì cuối Bài 9: Nguyên phân
 • Các NST đơn duỗi xoắn dài ra ở dạng sợi mảnh dần thành nhiễm sắc chất.
 • Màng nhân và hạch nhân dần được hình thành.

⇒ Kết quả : Từ một tế bào mẹ cho ra 2 tế bào con có bộ NST giống nhau và giống như bộ NST của tế bào mẹ (2n NST)

3. Ý nghĩa của nguyên phân

 • Nguyên phân là hình thức sinh sản của tế bào và sự lớn lên của cơ thể.
 • Nguyên phân duy trì sự ổn định bộ NST đặc trưng cho loài qua các thế hệ tế bào.
 • Nguyên phân là cơ sở của hình thức sinh sản vô tính.

Reader Interactions

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *