Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

 • Câu 1:

  Đặc điểm của mô biểu bì là

  • A. các tế bào xếp sit nhau
  • B. các tế bào gối lên nhau
  • C. các tế bào ngăn cách nhau bởi các khoảng gian bào
  • D. các tế bào nối đuôi nhau thành dải
 • Câu 2:

  Mô biểu bì có chức năng

  • A. Bảo vệ và nâng đỡ
  • B. Bảo vệ và co giản
  • C. Trả lời mọi kích thích của môi trường
  • D. Bảo vệ, hấp thụ và bài tiết
 • Câu 3:

  Cơ tham gia vào cấu tạo tim thuộc mô

  • A. liên kết
  • B. cơ
  • C. thần kinh
  • D. biểu bì
 • Câu 4:

  Mô là

  • A. tập hợp các tế bào giống nhau liên kết lại và thực hiện một chức năng nhất định trong cơ thể
  • B. tập hợp các tế bào chuyên biệt, thực hiện chức năng riêng biệt cho từng loại
  • C. tập hợp gồm các tế bào chuyên hoá có cấu tạo giống nhau và thực hiện chức năng nhất định
  • D. tập hợp tất cả các tế bào khác nhau cùng thực hiện một chức năng
 • Câu 5:

  Mô thuộc mô liên kết đệm cơ học là

  • A. Mô sợi
  • B. Mô sụn
  • C. Mô xương
  • D. Tất cả A, B và C

Reader Interactions

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *