Tóm tắt lý thuyết

1. Các loại rễ

Bài 9: Các loại rễ, các miền của rễ

Hình 1: Các loại rễ A) Rễ cọc  B) Rễ chùm

  • Có 2 loại rễ chính: rễ chùm và rễ cọc.
  • Rễ cọc có rễ cái to và khỏe. Đâm sâu xuống đất và nhiều rễ con mọc xiên. Từ các rễ con lại mọc ra nhiều rễ bé hơn nữa.
  • Rễ chùm gồm nhiều rễ con dài gần bằng nhau, thường mọc tỏa ra từ gốc thân thành một chùm.

Bài 9: Các loại rễ, các miền của rễ

Hình 2: Một số loại cây rễ cọc và rễ chùm

1) Cây su hào 2) Cây tỏi tây 3) Cây bưởi 4) Cây cải 5) Cây lúa 6) Cây hồng xiêm 7) Cây cỏ mần trầu

  • Cây có rễ cọc: su hào, bưởi, cải, hồng xiêm
  • Cây có rễ chùm: tỏi tây, lúa, cỏ mần trầu

Có 2 loại rễ chính: rễ cọc và rễ chùm.

  • Rễ cọc gồm rễ cái và các rễ con.
  • Rễ chùm gồm những rễ con mọc từ gốc thân.

2. Các miền của rễ

Bài 9: Các loại rễ, các miền của rễ

Hình 3: Các miền của rễ

Các miền của rễ Chức năng chính của từng miền
Miền trưởng thành có các mạch dẫn dẫn truyền
Miền hút (có các lông hút) hấp thụ nước và muối khoáng
Miền sinh trưởng (nơi tế bào phân chia) làm cho rễ dài ra
Miền chóp rễ che chở cho đầu rễ

3. Tổng kết

Bài 9: Các loại rễ, các miền của rễ

Hình 4: Sơ đồ tư duy bài Các loại rễ, các miền rễ

Bài tập minh họa

Bài 1:

Miền nào sau đây:

a. Hấp thụ nước và muối khoáng?

b. Dẫn truyền?

c. Làm cho rễ dài ra?

d. Che chở cho đầu rễ?

Hướng dẫn:

a. Hấp thụ nước và muối khoáng là Miền hút.

b. Dẫn truyền là miền trưởng thành

c. Làm cho rễ dài ra là miền sinh trưởng

d. Che chở cho đầu rễ là miền chóp rễ

Bài 2:

Kể tên một số loại cây rễ cọc và rễ chùm

Hướng dẫn:

Loại cây rễ cọc như Bồ công anh, su hào, Cây bàng…

Loại cây rễ chùm như Rau cần tân, Dâu tây, cây dừa…

Bài 9: Các loại rễ, các miền của rễ

Reader Interactions

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *