Tóm tắt lý thuyết

1. Thực vật có hoa và thực vật không có hoa

a. Tìm hiểu cơ quan của cây cải và chức năng của chúng

Bài 4: Có phải tất cả thực vật đều có hoa?

Hình 1: Các cơ quan của cây cải

Cây cải có hai loại cơ quan

 • Cơ quan sinh dưỡng gồm: rễ, thân, lá có chức năng nuôi dưỡng.
 • Cơ quan sinh sản gồm: hoa, quả , hạt có chức năng duy trì và phát triển nòi giống

b.Thực vật có hoa và thực vật không có hoa

Quan sát hình vẽ dưới đây và hoàn thành Bảng sau những cơ quan mà cây có:

Bài 4: Có phải tất cả thực vật đều có hoa?

Hình 2: Thực vật có hoa và không có hoa

1) Cây chuối 2) Cây sen 3) Cây rêu 4) Cây dương xỉ 5) Cây khoai tây 6)Cây rau bợ

STT Tên cây Cơ quan sinh dưỡng cơ quan sinh sản
Rễ Thân Hoa quả hạt
1 Cây chuối + + + + + +
2 Cây rau bợ + + +
3 Cây dương xỉ + + +
4 Cây Rêu + + +
5 Cây sen + + + + + +
6 Cây khoai tây + + + + + +

Thực vật có hai nhóm :

  • Cây có hoa
  • cây không có hoa.
 • Thực vật có hoa có cơ quan sinh sản gồm hoa, quả, hạt.

2. Cây một năm và cây lâu năm

Bài 4: Có phải tất cả thực vật đều có hoa?

Hình 3: Cây một năm và cây lâu năm

 • Cây một năm có vòng đời kết thúc trong một năm.
 • Ví dụ: cây lúa , ngô , lạc , đậu, mướp, cải, …
 • Cây lâu năm sống nhiều năm ra hoa kết quả nhiều lần trong đời.
 • Ví dụ: mít , nhãn , xoài , phượng …

Bài tập minh họa

Bài 1:

Hoàn thành sơ đồ sau:

Bài 4: Có phải tất cả thực vật đều có hoa?

Lấy 3 ví dụ về cây xanh có hoa và 3 cây xanh không có hoa.

Hướng dẫn:

 • Các mũi tên lần lượt: Rễ, thân, lá; Hoa, quả, hạt.
 • Ví dụ cây có hoa: Cây hoa huệ, hoa hồng, hoa lay ơn
 • Ví dụ cây không có hoa là: Cây kim phát tài, cây gỗ sưa, cây phất dụ

Reader Interactions

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *