Tóm tắt lý thuyết

1. Một số loại rễ biến dạng

Bài 12: Biến dạng của rễ

Hình 1: Một số loại rễ biến dạng

Nhóm Tên cây
1: Rễ củ Cây sắn, cà rốt, cây cải củ, củ đậu, củ khoai lang, củ từ,
2: Rễ móc Cây tiêu, cây trầu không,
3: Rễ thở Rễ cây đước, Cây mắm, cây bụt mọc, rễ cây bần
4: Giác mút Cây tầm gửi, cây vặn niên thanh, cây đa, cây tơ hồng

2. Đặc điểm cấu tạo và chức năng của rễ biến dạng

Có 4 loại rễ biến dạng:

 • Rễ củ: Là rễ phình to thành củ, chứa chất dự trữ cho cây khi ra hoa tạo quả VD: Cây củ mì, củ cà rốt, củ cải,……
 • Rễ móc:  Rễ mọc từ thân hoặc cành trên mặt đất, móc vào trụ bám, giúp cây leo lên VD: Cây tiêu, cây trầu không,…
 • Rễ thở: Rễ mọc ngược lên trên mặt đất lấy oxi cung cấp cho các phần rễ ở dưới đất. VD: Cây bụt mọc, cây đước, cây mắm,….
 • Giác mút: Rễ mọc vào thân cây khác  lấy chất hữu cơ từ cây chủ VD: Cây tầm gửi, cây tơ hồng,…
STT Tên rễ biến dạng Tên cây Đặc điểm của rễ biến dạng Chức năng đối với cây.
1 Rễ củ Cây cả củ

Cây cà rốt.

Rễ phình to Chứa chất dự trữ cho cây khi ra hoa, tạo quả.
2 Rễ móc Cây trầu

không, hồ tiêu, vạn niên thanh

Rễ phụ mọc từ thân và cành trên mặt đất, móc vào trụ bám. Bám vào trụ giúp cây leo lên.
3 Rễ thở Cây bụt mọc,  cây mắm ,  cây bần. Sống trong điều kiện thiếu không khí. Rễ mọc ngựơc lên trên mặt đất. Giúp câu hô hấp trong không khí.
4 Giác mút Cây tơ hồng, cây tầm gửi Rễ biến đổi thành giác mút đâm vào thân hoặc cành của cây khác. Lấy thức ăn từ cây chủ.

Bài tập minh họa

Bài 1:

Tìm thông tin trong cột B, cột C sao cho phù hợp với cột A rồi điền vào câu trả lời.

Cột A: Tên rễ biến dạng Trả lời Cột B: Chức năng đối với cây Cột C: Ví dụ
1. Rễ củ

2. Rễ móc

3. Rễ thở

4. Giác mút

1………..

2…………

3…………

4…………

A. Bám vào trụ giúp cây leo lên

B. Giúp cây hô hấp trong không khí

C. Chứa chất dự trữ cho cây

D. Giúp cây lấy TĂ từ cây chủ

 1. Củ cải
 2. Củ cà rốt
 3. Củ su hào
 4. Tơ hồng
 5. Trầu không
 6. Tầm gửi
 7. Cây mắm
 8. Bụt mọc

Hướng dẫn:

1. Rễ củ: Củ cải, Củ cà rốt, Củ su hào

2. Rễ móc: Trầu không

3. Rễ thở: Bụt mọc, Cây mắm

4. Giác mút: Tầm gửi, Tơ hồng

Reader Interactions

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *