Bài tập 1 trang 26 SGK Sinh học 12

Mô tả cấu trúc siêu hiển vi của NST ở sinh vật nhân thực?

Gợi ý trả lời bài 1

Cấu trúc siêu hiển vi của NST:

 • NST được cấu tạo từ ADN và protein (histôn và phi histôn): (ADN + protein) → Nucleoxom (8 phân tử protein histôn được quấn quanh bởi một đoạn phân tử ADN dài khoảng 146 cặp nucleotit, quấn 1 ¾ vòng) → Sợi cơ bản (khoảng 11 nm) → Sợi nhiễm sắc (25 – 30 nm) → Ống siêu xoắn (300 nm) → Crômatit (700 nm) → NST
 • Nhiễm sắc thể tại kì giữa ở trạng thái kép gồm 2 crômatit. Vì vậy, chiều ngang của mỗi nhiễm sắc thể có thể đạt tới 1400nm.
 • Với cấu trúc cuộn xoắn như vậy, chiều dài của NST có thể được rút ngắn 15000 – 20000 lần so với chiều dài của ADN. Sự thu gọn cấu trúc không gian như thế thuận lợi cho sự phân li, tổ hợp các nhiễm sắc thể trong quá trình phân bào.

——————————————————–

Bài tập 2 trang 26 SGK Sinh học 12

Tại sao mỗi NST lại được xoắn lại theo nhiều cấp độ khác nhau?

Gợi ý trả lời bài 2

NST được xoắn lại ở nhiều cấp độ khác nhau vì những lý do sau:

 • Nhằm rút ngắn độ dài của phân tử ADN trên NST, cho phép NST xếp gọn vào trong nhân tế bào có kích thước rất nhỏ. Do mỗi tế bào đơn bội của người chứa khoảng 1 mét ADN ở trong nhân. Sở dĩ lượng ADN khổng lồ này có thể xếp gọn trong nhân với kích thước rất nhỏ là do ADN được xếp vào 23 NST và được gói bọc theo các mức xoắn cuộn khác nhau làm chiều dài của nó ngắn đi hàng ngàn lần → xếp gọn trong nhân với kích thước rất nhỏ.
 • Thuận lợi cho sự phân ly, tổ hợp tự do của NST trong các quá trình nguyên phân, giảm phân và thụ tinh (giảm khả năng đứt gẫy và rối của các NST khi tiếp xúc với nhau)

——————————————————

Bài tập 3 trang 26 SGK Sinh học 12

Đột biến cấu trúc NST là gì? Có những dạng nào? Nêu ý nghĩa?

Gợi ý trả lời bài 3

 • Đột biến cấu trúc NST là những biến đổi trong cấu trúc của NST, dạng đột biến này làm sắp xếp lại trình tự các gen và thay đổi hình dạng, cấu trúc của NST
 • Có 4 dạng đột biến cấu trúc NST:
 Các dạng đột biến  Khái niệm Hậu quả
Mất đoạn Là mất đi 1 đoạn nào đó trên NST Mất đoạn thường gây chết hay giảm sức sống
Đảo đoạn  Là 1 đoạn NST đứt ra rồi đảo ngược 1800 và nối lại làm thay đổi trình tự phân bố các gen trên đó Đảo đoạn có thể chứa hoặc không chứa tâm động. ĐB đảo đoạn thường ít ảnh hưởng đến sức sống do vật liệu di truyền không bị mất
Lặp đoạn Là 1 đoạn NST có thể lặp lại 1 hay nhiều lần, làm tăng số lượng gen trên đó Nhìn chung lặp đoạn không gây hậu quả nặng nề như mất đoạn
Chuyển đoạn Là sự trao đổi đoạn giữa các NST không tương đồng, một số gen trong nhóm liên kết này chuyển sang nhóm liên kết khác Chuyển đoạn lớn thường gây chết hay mất khả năng sinh sản. Đôi khi chuyển đoạn là cơ chế để hình thành loài mới tức thì
 • Ý nghĩa của đột biến cấu trúc NST
  • Đối với tiến hoá: Cấu trúc lại hệ gen được cách li sinh sản, một trong nhưng con đường hình thành loài mới
  • Đối với chọn giống: Sự tổ hợp lại các gen trên NST tạo ra giống mới

————————————————-

Bài tập 4 trang 26 SGK Sinh học 12

Tại sao phần lớn các loại đột biến cấu trúc NST là có hại, thậm chí gây chết cho các thể đột biến?

Gợi ý trả lời bài 4

Đột biến cấu trúc NST làm rối loạn sự liên kết của các cặp NST tươg đồng trong giảm phân, làm thay đổi tổ hợp các gen trong giao tử, dẫn đến biến đổi kiểu gen và kiểu hình. Nhiều đột biến có hại cho cơ thể nhất là ở thể đồng hợp tử.

⇒ Đột biến cấu trúc NST làm mất cân bằng gen, ảnh hưởng đến chức năng gen → làm giảm sức sống ⇒ chết.

————————————————-

Bài tập 5 trang 26 SGK Sinh học 12

Hãy chọn phương án trả lời đúng nhất:

Hiện tượng đột biến cấu trúc NST do

A. Đứt gãy NST.

B. Đứt gãy NST hoặc đứt gãy rồi tái kết hợp khác thường.

C. Trao đổi chéo không đều.

D. Cả B và C.

Gợi ý trả lời bài 5

Hiện tượng đột biến cấu trúc NST do:Đứt gãy NST hoặc đứt gãy rồi tái kết hợp khác thường, trao đổi chéo không đều giữa các NST

⇒ Đáp án D.

—————————————————–

Phần bài tập nâng cao

************************************************

Bài tập 1 trang 26 SGK Sinh học 12 Nâng cao

Nêu tính đặc trưng về hình thái, số lượng của bộ NST của loài. Cho ví dụ chứng minh số lượng NST không phản ánh mức độ tiến hóa.

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1

NST ở sinh vật nhân thực được cấu tạo từ chất nhiễm sắc bao gồm chủ yếu là ADN và Protein histon. Mỗi loài có bộ NST đặc trưng về số lượng, hình thái và cấu trúc. Ở phần lớn các loài, NST trong tế bào xôma thường tồn tại thành từng cặp tương đồng giống nhau về hình dạng kích thước và trình tự các gen. Có hai loại NST  là NST thường và NST giới tính. Đại đa số các loài có nhiều cặp NST thường và một cặp NST giới tính, ở một số loài chỉ có 1 NST giới tính: châu chấu và rệp…

Số lượng NST là đặc trưng cho loài. Ví dụ, bộ NST 2n ở một số loài như sau:

Thực vật Động vật
Dương xỉ: 116

Lúa tẻ: 24

Mận: 48

Đào: 16

Ruồi giấm: 8

Ruồi nhà: 12

Tinh tinh: 48

Người: 46

*************************************

Bài tập 2 trang 26 SGK Sinh học 12 Nâng cao

Chọn phương án trả lời đúng nhất. Đột biến cấu trúc NST là do nguyên phân nào sau đây?

A. Do phóng xạ tự nhiên

B. Do phóng xạ sinh ra từ sự phân hủy các chất đồng vị phóng xạ

C. Do biến đổi sinh lí nội bào

D. Cả A, B và C

Hướng dẫn giải chi tiết bài 2

Đột biến cấu trúc NST là do nguyên phân:

– Do phóng xạ tự nhiên

– Do phóng xạ sinh ra từ sự phân hủy các chất đồng vị phóng xạ

– Do biến đổi sinh lí nội bào

⇒ Đáp án D.

**************************************

Bài tập 3 trang 26 SGK Sinh học 12 Nâng cao

Chọn phương án trả lời đúng. Mất đoạn NST thường gây nên hậu quả nào trong các hiện tượng nào sau đây?

A. Gây chết hoặc giảm sức sống.

B. Tăng cường sức đề kháng của cơ thể.

C. Không ảnh hưởng tới đời sống sinh vật.

D. Ít gây hại cho cơ thể.

Hướng dẫn giải chi tiết bài 3

Mất đoạn NST thường gây nên hậu quả là: Gây chết hoặc giảm sức sống

⇒ Đáp án A.

******************************

Bài tập 3 trang 26 SGK Sinh học 12 Nâng cao

Tại sao NST được coi là cơ sở vật chất của tính di truyền ở cấp độ tế bào?

Hướng dẫn giải chi tiết bài 3

Nhiễm sắc thể được coi là cơ sở vật chất của tính di truyền ở cấp độ tế bào vì NST có các chức năng chủ yếu:

* Lưu giữ, bảo quản và truyền đạt thông tin di truyền.

NST là cấu trúc mang gen: Các gen trên một NST được sắp xếp theo một trình tự xác định và được di truyền cùng nhau.

Các gen trên NST được bảo quản bằng cách liên kết với prôtêin histôn nhờ các trình tự nuclêôtit đặc hiệu và các mức xoắn khác nhau.

Từng gen trên NST không thể tự nhân đôi riêng rẽ mà chúng được nhân đôi theo đơn vị nhân đôi (tái bản) gồm một số gen.

Mỗi NST sau khi tự nhân đôi tạo nên 2 crômatit nhưng vẫn gắn với nhau ở tâm động (NST cấu trúc kép)

Bộ NST đặc trưng cho loài sinh sản hữu tính được duy trì ổn định qua các thế hệ bằng sự kết hợp giữ 3 cơ chế nguyên phân, giảm phân và thụ tinh

* Điều hòa hoạt động của các gen thông qua các mức cuộn xoắn của NST. Ví dụ, 1 trogn 2 NST của phụ nữ bị bất hoạt bằng cách xoắn chặt lại (hiện tượng dị nhiễm sắc hóa)

* Giúp tế bào phân chia đều vật chất di truyền vào các tế bào con ở pha nhân bào.

NST có nhiều các chức năng khác nhau như: lưu giữ, bảo quản và truyền đạt thông tin di truyền… Do vậy, NST được coi là cơ sở vật chất của tính di truyền ở cấp độ tế bào.

*****************************

Bài tập 4 trang 26 SGK Sinh học 12 Nâng cao

Hãy chọn phương án trả lời đúng một nuclêôxôm có cấu trúc gồm:

A. Phân tử histôn được quấn bởi một đoạn ADN dài 146 cặp nuclêôtit.

B. Lõi là 8 phân tử histôn được một đoạn ADN chứa 146 cặp nuclêôtit quấn quanh 1\( \frac{\mathrm 3}{\mathrm 4} \) vòng.

C. 9 phân tử histôn được quấn quanh bởi đoạn ADN chứa 140 cặp nuclêôtit.

D. Lõi là đoạn ADN chứa 146 cặp nuclêôtit được bọc ngoài bởi 8 phân tử histôn.

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4

Phương án trả lời đúng một nuclêôxôm có cấu trúc gồm lõi là 8 phân tử histôn được một đoạn ADN chứa 146 cặp nuclêôtit quấn quanh 1\( \frac{\mathrm 3}{\mathrm 4} \) vòng.

⇒ Đáp án B.

*****************************

Bài tập 4 trang 26 SGK Sinh học 12 Nâng cao

Chọn phương án trả lời đúng nhất. Trong các dạng đột biến cấu trúc NST sau đây, dạng nào thường gây hậu quả lớn nhất?

A. Đảo đoạn NST.

B. Mất đoạn lớn NST.

C. Lặp đoạn NST.

D. Chuyển đoạn tương hỗ và không tương hỗ.

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4

Trong các dạng đột biến cấu trúc NST sau đây, dạng thường gây hậu quả lớn nhất là mất đoạn lớn NST.

⇒ Đáp án B.

Reader Interactions

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *