Bài tập 1 trang 53 SGK Sinh học 12

Nêu các đặc điểm di truyền của tính trạng do gen nằm trên NST X quy định?

Gợi ý trả lời Bài 1

Đặc điểm di truyền của tính trạng do gen nằm trên NST X quy định:

 • Gen quy định tính trạng chỉ có trên NST X mà không có trên Y nên cá thể đực chỉ cần có 1 alen lặn nằm trên X là đã biểu hiện thành kiểu hình.
 • Gen trên NST X di truyền theo quy luật di truyền chéo. Hiện tượng di truyền chéo đặc trưng cho di truyền liên kết giới tính. Sự di truyền chéo được hiểu là là sự di truyền gen lặn từ ông ngoại cho mẹ rồi được biểu hiện ở con trai (trong phép lai thuận). Sự thực đây là sự di truyền các đời theo cùng một giới
 • Gen trên X của bố truyền cho con gái, con trai nhận gen trên X từ mẹ.
 • Tính trạng được biểu hiện không đều ở cả 2 giới.

Ví dụ: Một số bệnh di truyền ở người do gen lặn trên NST X: mù màu, máu khó đông…

———————-

Bài tập 2 trang 53 SGK Sinh học 12

Bệnh mù màu đỏ xanh lục ở người là do 1 gen lặn nằm trên NST X quy định. Một phụ nữ có em trai bị mù màu lấy 1 người chồng bình thường. Nếu cặp vợ chồng này sinh ra được 1 người con trai thì xác suất để người con trai đó bị mù màu là bao nhiêu. Biết rằng bố mẹ của cặp vợ chồng này không bị bệnh.

Hướng dẫn giải chi tiết Bài 2

Nhận định và phương pháp:

Đây là dạng bài tập tính xác suất gen gây bệnh trong di truyền liên kết với giới tính. Cụ thể ở bài 2 này là tính xác suất người con trai bị bệnh.

Phương pháp giải:

Bước 1: Lập luận xác định kiểu gen bố, mẹ và các thế hệ

Bước 2: Viết sơ đồ phả hệ

Bước 3: Tính xác suất

Lời giải:

Từ phương pháp trên ta có thể giải bài 2 như sau:

Bước 1: Lập luận

Người phụ nữ bình thường có em trai bị mù màu, do vậy mẹ cô ta chắc chắn là dị hợp tử về gen gây bệnh mù màu.

⇒ Bố có kiểu gen: XAY, Mẹ có kiểu gen XAXa

Bước 2: Sơ đồ lai:

P:   XAXa    x     XAY

Gp: XA, Xa      XA, Y

F1: XAX: XAX: XaY : XAY

Con gái bị bệnh lấy chồng không bị bệnh

P1:       1/2 XAXa    x    XAY

G1: 1/2 XA, 1/2 Xa       XA, Y

F2: 1/2 XAX: 1/2 XAX: 1/2 XAY : 1/2 XaY

Bước 3: Tính xác suất

Xác suất cô gái có gen bệnh từ mẹ (P) là 0,5

Xác suất để con trai nhận gen gây bệnh từ mẹ (P1) là 0,5

⇒ Như vậy, nếu cặp vợ chồng sinh ra 1 người con trai thì xác suất để người đó bị bệnh là 0,5 x 0,5 = 0,25

—————————-

Bài tập 3 trang 53 SGK Sinh học 12

Làm thế nào để nhận biết được bệnh di truyền do gen lặn nằm trên NST giới tính X hay do gen NST thường quy định?

Gợi ý trả lời bài 3

 • Có thể theo dõi phả hệ để biết bệnh di truyền do gen lặn nằm trên nhiễm sắc thể thường hay NST X quy định nhờ đặc điểm của sự di truyền liên kết với giới tính.
 • Trong thực tiễn, người ta dựa vào những tính trạng liên kết với giới tính để sớm phân biệt đực cái, điều chỉnh tỉ lệ đực cái theo mục tiêu sản xuất.
 • Ở gà, người ta dựa vào gen trội A trên NST X quy định lông vằn để phân biệt trống mái từ khi mới nở. Gà trống con mang cặp XAXA nên mức độ vằn ở đầu rõ hơn gà mái mang XAY.

—————————–

Bài tập 4 trang 54 SGK Sinh học 12

Nêu đặc điểm di truyền của gen ngoài nhân. Làm thế nào để biết được tính trạng nào đó là do gen trong nhân hay gen nằm ngoài nhân quy định?

Gợi ý trả lời bài 4

 • Đặc điểm của di truyền ngoài nhân
  • Lai thuận và lai nghịch cho kết quả khác nhau, biểu hiện kiểu hình ở đời con theo dòng mẹ.
  • Trong di truyền qua tế bào chất, vai trò chủ yếu thuộc về tế bào chất của tế bào sinh dục cái.
  • Các tính trạng di truyền qua tế bào chất không tuân theo các định luật của thuyết di truyền NST vì tế bào chất không được phân đều cho các tế bào con theo quy luật di truyền chặt chẽ như gen nhân.
  • Các tính trạng di truyền qua tế bào chất được truyền theo dòng mẹ, nhưng không phải tất cả các tính trạng di truyền theo mẹ đều liên quan với các gen trong tế bào chất.
  • Tế bào là một đơn vị di truyền trong đó nhân đóng vai trò chính, nhưng tế bào chất cũng đóng vai trò nhất định. Hai hệ thống di truyền qua NST và di truyền ngoài NST tác động qua lại lẫn nhau, đảm bảo cho sự tồn tại, sinh trưởng và phát triển của cơ thể.
 • Để biết được tính trạng nào đó là do gen trong nhân hay gen nằm ngoài nhân quy định dựa vào các đặc điểm sau:
Di truyền qua tế bào chất Di truyền qua nhân
Trong di truyền qua tế bào chất vai trò chủ yếu thuộc về tế bào chất của tế bào sinh dục cái. Trong di truyền qua nhân, vai trò cùa tế bào sinh dục đực và cái ngang nhau.
Các tính trạng di truyền qua tế bào chất không tuân theo các quy luật di truyền của thuyết di truyền NST vì tế bào chất không được phân phối đều cho các tế bào con theo quy luật chặt chẽ như đối với các NST. Các tính trạng di truyền qua NST tuân theo các quy luật di truyền Menđen và những quy luật di truyền bổ sung sau Menđen của thuyết di truyền NST.
Tính trạng do gen tế bào chất quy định vẫn tồn tại khi thay đổi nhân tế bào bằng nhân có bộ NST khác. Các tính trạng di truyền qua tế bào chất được truyền theo dòng mẹ nhưng không nhất thiết mọi tính trạng di truyền theo mẹ đều liên quan với các gen trong tế bào chất vì còn những nguyên nhân khác.

————————

Bài tập 5 trang 54 SGK Sinh học 12

Nếu kết quả của phép lai thuận và phép lai nghịch mà khác nhau ở 2 giới (ở loài có cơ chế xác định giới tính kiểu XX – XY) thì kết luận nào được rút ra ở dưới đây là đúng?

A. Gen quy định tính trạng nằm ở NST giới tính X.

B. Gen quy định tính trạng nằm trong ti thể.

D. Gen quy định tính trạng nằm trên NST Y.

D. Không có kết luận nào nêu trên là đúng.

Gợi ý trả lời bài 5

Nếu kết quả của phép lai thuận và phép lai nghịch mà khác nhau ở 2 giới (ở loài có cơ chế xác định giới tính kiểu XX – XY) thì chỉ kết luận được phép lai không tuân theo quy luật của Menden

⇒ Không có kết luận nào nêu trên là đúng.

⇒ Đáp án D

———————–

Phần bài tập nâng cao

***************************

Bài tập 3 trang 63 SGK Sinh học 12 Nâng cao

Di truyền liên kết giới tính được ứng dụng như thế nào trong thực tiễn?

Hướng dẫn giải chi tiết bài 3

Sự ứng dụng di truyền liên kết với giới tính trong thực tiễn:

– Người ta dựa vào những tính trạng liên kết với giới tính để sớm phân biệt đực, cái, điều chỉnh tỉ lệ đực cái theo mục tiêu sản xuất

– Ở gà, người ta dựa vào gen trội A trên NST X quy định lông vằn để phân biệt trống mái từ khi mới nở. Gà trống con mang cặp XAXA nên mức độ vằn ở đầu rõ hơn gà mái con mang XAY

– Tằm đực cho tơ nhiều hơn tằm cái. Người ta dựa vào gen A trên NST X tạo trứng sẫm màu để phân biệt con đực và con cái ngày từ giai đoạn trứng. Bằng phương pháp lai người ta chủ động tạo ra trứng tằm (đã thụ tinh) mang cặp NST XaXa cho màu sáng phát triển thành tằm đực.

*********************

Bài tập 4 trang 63 SGK Sinh học 12 Nâng cao

Ở người, gen M quy định mắt bình thường, gem m quy định mù màu (đỏ và lục).

Mẹ (1) và bố (2) đều bình thường, sinh được một trai (3) mù màu và một gái (4) bình thường. Người con gái lớn lên và lấy chồng (5) bị mù màu, sinh được một con gái (6) bình thường và một con gái (7) mù màu.

Xác định kiểu gen của 7 người trong gia đình đó?

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4

Con trai mù màu nhận Y từ bố và Xm từ mẹ, vậy mẹ có kiểu gen XMXm (bình thường), bố có kiểu gen XMY (bình thường). Con gái bình thường có kiểu gen XMXm (hoặc XMXM) lấy chồng bị mù màu (có kiểu gen XmY). Họ sinh được một con gái bình thường XMXm và một con gái mù màu XmXm.

Vậy, kiểu gen của 7 người đó là:

XMXm (1), XMY (2), XmY (3), XMXm (4), XmY (5), XMXm (6), XmXm (7)

**********************

Bài tập 5 trang 63 SGK Sinh học 12 Nâng cao

Khi lai gà trống lông không vằn với gà mái lông vằn được F1 có tỉ lệ 1 trống lông vằn : 1 mái lông không vằn.

a) Biện luận và viết sơ đồ lai từ P đến F1

b) Khi cho gà F1 giao phối với nhau thì kết quả ở F2 như thế nào? Cho biết màu lông do 1 gen chi phối.

Hướng dẫn giải chi tiết bài 5

Quy ước gen A : lông vằn, gen a : lông không vằn, ta có:

Câu a:

P:    \(e \tau\)XaXa        \(\times\)       \( \oslash\)XAY

(không vằn)                 (vằn)

GP:     Xa             :         XA, Y

F1: 1\(e \tau\)XAXa        :         1\( \oslash\)XaY

(vằn)                    (không văn)

Câu b:

Cho F1 giao phối với nhau:

F:     \(e \tau\)XAXa          \(\times\)       \( \oslash\)XaY

GF1:   XA, Xa          :          Xa, Y

F1:  1\(e \tau\) XAXa (vằn) : 1\(e \tau\)XaXa (không vằn)

1\( \oslash\)XAY (vằn)    : 1\( \oslash\)XaY (không vằn)

Reader Interactions

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *