Bài tập 1 trang 49 SGK Sinh học 12

Làm thế nào có thể phát hiện được 2 gen nào đó liên kết hay phân li độc lập?

Gợi ý trả lời bài 1

Sử dụng phép lai phân tích ta có thể xác định 2 gen nào đó là phân li độc lập nhau hay liên kết với nhau.

  • Nếu kết quả lai phân tích cho tỉ lệ phân li kiểu hình 1: 1: 1: 1 thì hai gen quy định 2 tính trạng nằm trên 2 NST khác nhau.
  • Nếu tỉ lệ phân li kiểu hình là 1: 1 thì 2 gen liên kết hoàn toàn với nhau.
  • Nếu kết quả lai phân tích cho ra 4 kiểu hình với tỉ lệ không bằng nhau trong đó loại kiểu hình chiếm đa số (trên 50%) thì 2 gen cùng nằm trên 1 NST và đã có hoán vị gen xảy ra.

—————————————–

Bài tập 2 trang 49 SGK Sinh học 12

Có thể dùng những phép lai nào để xác định khoảng cách giữa 2 gen trên NST? Phép lai nào hay được dùng hơn? Vì sao?

Gợi ý trả lời bài 2

  • Có thể dùng phép lai phân tích để xác định khoảng cách giữa 2 gen trên NST
  • Để xác định xác định khoảng cách giữa 2 gen trên NST tương ứng với xác định tần sổ hoán vị gen, người ta lại hay dùng phép lai phân tích mà không dùng phép lai F X F (tự giao phối).
  • Vì trao đổi chéo có thể chỉ xảy ra ở một giới và như vậy dùng phép lai F X F có thể sẽ không phát hiện ra. Ngoài ra, nếu trao đổi chéo xảy ra ở cả hai giới và với tần số thấp thì chúng ta cần phải có một số lượng cá thể F phải rất lớn thì mới có thể phát hiện ra được những tổ hợp gen mới xuất hiện do hoán vị gen. Trong khi đó, nếu dùng phép lai phân tích thì ta có thể dễ dàng phát hiện ra các tổ hợp gen mới.

————————–

Bài tập 3 trang 49 SGK Sinh học 12

Ruồi giấm có 4 cặp NST. Vậy ta có thể phát hiện được tối đa là bao nhiêu nhóm gen liên kết?

Gợi ý trả lời bài 3

Các gen quy định tính trạng này nằm trên cùng một nhiễm sắc thể được di truyền cùng nhau thì có thể tạo thành nhóm gen liên kết.

Ruồi giấm có 4 cặp NST. Vậy ta có thể phát hiện được tối đa là 4 nhóm gen liên kết.

—————————-

Bài tập 4 trang 49 SGK Sinh học 12

Làm thế nào có thể chứng minh được 2 gen có khoảng cách bằng 50 cM lại cùng nằm trên một NST?

Gợi ý trả lời bài 4

2 gen có khoảng cách bằng 50 cM lại cùng nằm trên một NST vì tần số hoán vị gen luôn nhỏ hơn 50% mà tần số HVG là thước đo khoảng cách 2 gen trên NST ⇒ nếu là 2 gen hoán vị nằm trên 2 NST thì khoảng cách phải nhỏ hơn 50cM ⇒ 2 gen này nằm trên 1 NST

———————————-

Phần bài tập nâng cao

*****************************

Bài tập 2 trang 58 SGK Sinh học 12 Nâng cao

Giải thích cơ sở tế bào học của hoán vị gen. Vì sao tần số hoán vị gen không vượt quá 50%.

Hướng dẫn giải chi tiết bài 2

Giải thích cơ sở tế bào học của hoán vị gen:

– Sự hoán vị gen diễn ra do sự trao đổi chéo ở từng đoạn tương ứng giữa hai nhiễn sắc tử (cromatit) không phải chị em trong cặp NST kép tương đồng ở kì đầu của lần phân vào  trogn giảm phân.

– Sự trao đổi chéo nói trên đã tạo ra các loại giao tử mang gen hoán vị có tỉ lệ luôn bằng nhau (trong thì nghiệm trên, tỉ lệ Bv = bV – 0,09), do đó các loại giao tử có gen kiên kết cũng luôn bằng nhau (tỉ lệ BV = bv = 0,41)

– Tỉ lệ các giao tử mang gen hoán vị phản ánh tần số hoán vị gen. Tần số hoán vị gen được tính bằng tổng tỉ lệ các loại giao tử mang gen hoán vị (kết quả thì nghiệm trên cho thấy tần số hoán vị gen là 0,09 + 0,09 = 0,18). Tần số hoán vị gen thể hiện khoảng cách tương đối giữa 2 gen trên cùng NST. Khoảng cách càng lớn thì tần số hoán vị gen càng lớn. Tần số hoán vị gen không vượt quá 50%.

– Sự hoán vị gen chỉ có ý nghĩa khi tạo ra sự tổ hợp của các loại gen không tương ứng (không alen) trên NST (ví dụ Bv, bV). Vì vậy, các gen liên kết ở trạng thái đồng hợp hay chỉ có một cặp dị hợp thì sự hoán vị gen xảy ra sẽ không có hiệu quả. Do đó, để xác định tần số hoán vị gen người ta thường dùng phép lai phân tích.

– Sở dĩ tần số hoán vị gen không vượt quá 50% vì: Xu hướng liên kết gen là chính. Khi có hoán vị gen thì hiện tượng hoán vị gen chỉ xảy ra giữa 2 trong 4 cromatit khác nguồn gốc ở cặp NST tương đồng. Nghĩa là chỉ đạt tới 50% là tối đa.

********************

Bài tập 4 trang 58 SGK Sinh học 12 Nâng cao

Khi lai thuận và nghịch hai thứ đậu thuần chủng hạt trơn, có tua cuốn và hạt nhăn, không có tua cuốn với nhau đều được F1 toàn hạt trơn, có tua cuốn. Sau đó cho F1 giao phấn với nhau được F2 có tỉ lệ 3 hạt trơn, có tua cuốn: 1 hạt nhăn, không có tua cuốn.

a. Giải thích và viết sơ đồ lai từ P đến F2

b. Để thế hệ sau có tỉ lệ 1 hạt trơn, có tua cuốn: 1 hạt trơn, không tua cuốn: 1 hạt nhăn, có tua cuốn: 1 hạt nhăn, không tua cuốn thì bố mẹ phải có kiểu gen và kiểu hình như thế nào? Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng nêu trên.

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4

Theo đề ra ta có F2 không phân li độc lập như quy luật Menđen (cso 9 kiểu gen và 4 kiểu hình) mà chỉ có 2 kiểu hình với tỉ lệ 3 hạt trơn, có tua cuốn : 1 hạt nhăn, không có tua cuốn. Vậy đây là di truyền liên kết hoàn toàn. Quy ước gen A: hạt trơn, a: hạt nhăn

B: có tua cuốn, b: không có tua cuốn

Câu a: Ta có sơ đồ lai:

P:         \(\frac{AB}{AB} \ \ \ \ \times \ \ \ \ \frac{ab}{ab}\)

GP:        AB    :     ab

F1:              \(\frac{AB}{ab}\)

GF1:   ABab :  ABab

F2: KG (3): \(1\frac{AB}{AB} : 2\frac{AB}{ab}:1\frac{ab}{ab}\)

KH (2): 3 hạt trơn, có tua cuốn : 1 hạt nhăn, không có tua cuốn

Câu b: Để thế hệ sau có tỉ lệ 1 hạt trơn, có tua cuốn thì trong kiểu gen phải có gen trội A và B, 1 hạt trơn không có tua cuốn thì trogn kiểu gen phải có gen trội A; 1 hạt nhăn, có tua cuốn thì trong kiểu gen phải có gen trội B, 1 hạt nhăn không có tua cuốn thì trogn kiểu gen toàn gen lặn \((\frac{ab}{ab})\). Như vậy, có một sơ đồ lai phù hợp là:

P:    \(\frac{Ab}{ab} \ \ \ \ \ \times \ \ \ \ \ \frac{aB}{ab}\)

Gp:  Abab : aBab

F1: \(1\frac{Ab}{aB} :1\frac{Ab}{ab}:1 \frac{aB}{ab} : 1 \frac{ab}{ab}\)

***********************

Bài tập 5 trang 58 SGK Sinh học 12 Nâng cao

Cho 2 dòng ruồi giấm thuần chủng thân xám, cánh dài và thân đen, cánh cụt giao phối với nhau được F1 toàn ruồi thân xám, cánh dài. Sau đó, cho F1 giao phối với nhau được F2 có tỉ lệ 0,705 thân xám, cánh dài: 0,205 thân đen, cánh cụt: 0,045 thân xám, cánh cụt: 0,045 thân đen, cánh dài

a. Giải thích và viết sơ đồ lai từ P đến F2.

b. Cho con đực thân đen, cánh cụt và con cái thân xám, cánh dài ở F2 giao phối với nhau thì kết quả ở F3 sẽ thế nào để xác định được con cái F2 dị hợp tử về 2 cặp gen.

Hướng dẫn giải chi tiết bài 5

Câu a: Tỉ lệ ruồi ở F2 chứng tỏ có hoán vị gen ở tần số 18%.

Quy ước gen B: thân xám, gen b: thân đen

gen V: cánh dài, gen v: cánh cụt

Ta có sơ đồ lai:

P:     \(\frac{BV}{BV} \ \ \ \ \ \times \ \ \ \ \ \frac{bv}{bv} \)

Gp:   BV      :      bv

F1:           \(\frac{BV}{bv}\)

GF1: 0,41 BV; 0,09 Bv; 0,09 bV; 0,41 bv; 0,5 BV; 0,5 bv

F2: (KG): \(0,205 \dfrac{BV}{BV}; \ 0,045 \dfrac{BV}{Bv}; \ 0,045\dfrac{BV}{bV}; \ 0,205 \dfrac{BV}{bv} \)

\(0,025 \frac{BV}{bv}; \ 0,045 \dfrac{Bv}{bv}; \ 0,045 \dfrac{bV}{bv}; \ 0,025 \dfrac{bv}{bv}\)

(KH): 0,705 thân xám, cánh dài : 0,205 thân đen, cánh cụt

0,045 thân xám, cánh cụt : 0,405 thân đen, cánh dài

Câu b: Ở ruồi giấm, con cái dị hợp thường xảy ra hoán vị gen 18% khi phát sinh giao tử. Theo đề ra, ta có sơ đồ:

F2:    \(\oslash \frac{BV}{bv} \ \ \ \ \ \times \ \ \ \ \ e \tau \frac{bv}{bv} \)

GF2: 0,41 BV; 0,41 bv; 0,09 Bv; 0,09 bV; 1,0 bv

F3: 0,41 (xám, dài); 0,41 (đen, cụt)

0,09 (xám, cụt) : 0,09 (đen, dài)

Nếu F2 có kiểu gen \(\frac{Bv}{bV}\) thì F3 có tỉ lệ:

0,41 (xám, dài) : 0,41 (đen, dài)

0,09 (xám, cụt) : 0,09 (đen, cụt)

Reader Interactions

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *