Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

 • Câu 1:

  Điều kiện cơ bản đảm bảo cho sự di truyền độc lập các cặp tính trạng là

  • A. Các gen không có hoà lẫn vào nhau
  • B. Mỗi gen phải nằm trên mỗi NST khác nhau
  • C. Số lượng cá thể nghiên cứu phải lớn
  • D. Gen trội phải lấn át hoàn toàn gen lặn
 • Câu 2:

  Quy luật phân li độc lập góp phần giải thích hiện tượng

  • A. Các gen nằm trên cùng một nhiễm sắc thể
  • B. Các gen phân li và tổ hợp trong giảm phân
  • C. Sự di truyền các gen tồn tại trong nhân tế bào
  • D. Biến dị tổ hợp phong phú ở loài giao phối
 • Câu 3:

  Dựa vào đâu Menđen có thể đi đến kết luận các cặp nhân tố di truyền trong thí nghiệm của ông lại phân li độc lập trong quá trình hình thành giao tử?

  • A. Tỉ lệ phân li kiểu gen và kiểu hình ở thế hệ F1
  • B. Tỉ lệ phân li kiểu gen và kiểu hình ở thế hệ F2
  • C. Tỉ lệ phân li KH ở các thế hệ tuân theo định luật tích xác suất
  • D. Tỉ lệ phân li về kiểu hình trong phép lai phân tích phân tích
 • Câu 4:

  Cá thể có kiểu gen AaBbddEe tạo giao tử abde với tỉ lệ

  • A. 1/4
  • B. 1/6
  • C. 1/8
  • D. 1/16
 • Câu 5:

  Trong phép lai: Bố AaBbCcDdEe    x    Mẹ aaBbccDdee

  Các cặp gen quy định các tính trạng khác nhau nằm trên các cặp NST tương đồng khác nhau. Hãy cho biết: Tỉ lệ đời con có KH trội về tất cả 5 tính trạng là bao nhiêu?

  • A. 9/128
  • B. 3/64
  • C. 6/128
  • D. 1/32

Reader Interactions

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *