Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

 • Câu 1:

  Phân tử ADN liên kết với prôtêin mà chủ yếu là histon đã tạo nên cấu trúc đặc hiệu, cấu trúc này không thể phát hiện ở tế bào

  • A. Tảo lục
  • B. Vi khuẩn
  • C. Ruồi giấm
  • D. Sinh vật nhân thực
 • Câu 2:

  Mức xoắn 3 trong cấu trúc siêu hiển vi của nhiễm sắc thể ở sinh vật nhân thực gọi là

  • A. Nucleoxom
  • B. Sợi nhiễm sắc
  • C. Sợi siêu xoắn
  • D. Sợi cơ bản
 • Câu 3:

  Dạng đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể có vai trò quan trọng trong quá trình hình thành loài mới là

  • A. Lặp đoạn
  • B. Mất đoạn
  • C. Đảo đoạn
  • D. Chuyển đoạn
 • Câu 4:

  Cơ chế phát sinh đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể là do tác nhân gây đột biến

  • A. Làm đứt gãy NST, rối loạn nhân đôi NST, trao đổi chéo không đều giữa các crômatít
  • B. Làm đứt gãy NST, làm ảnh hưởng tới quá trình tự nhân đôi ADN
  • C. Tiếp hợp hoặc trao đổi chéo không đều giữa các crômatít
  • D. Làm đứt gãy nhiễm sắc thể dẫn đến rối loạn trao đổi chéo
 • Câu 5:

  Một NST có trình tự các gen như sau ABCDEFG•HI. Do rối loạn trong giảm phân đã tạo ra 1 giao tử có NST trên với trình tự các gen là ABCDEH•GFI. Có thể kết luận, trong giảm phân đã xảy ra đột biến:

  • A. Chuyển đoạn trên NST nhưng không làm thay đổi hình dạng NST
  • B. Đảo đoạn chứa tâm động và làm thay đổi hình dạng nhiễm sắc thể
  • C. Chuyển đoạn trên NST và làm thay đổi hình dạng nhiễm sắc thể
  • D. Đảo đoạn nhưng không làm thay đổi hình dạng nhiễm sắc thể

Reader Interactions

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *