Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):

 • Câu 1:

  Trường hợp nào sẽ dẫn tới sự di truyền liên kết?

  • A. Các cặp gen quy định các cặp tính trạng nằm trên các cặp nhiễm sắc thể khác nhau
  • B. Các cặp gen quy định các cặp tính trạng xét tới cùng nằm trên 1 cặp nhiễm sắc thể
  • C. Các tính trạng khi phân ly làm thành một nhóm tính trạng liên kết
  • D. Tất cả các gen nằm trên cùng một nhiễm sắc thể phải luôn di truyền cùng nhau
 • Câu 2:

  Khi cho lai 2 cơ thể bố mẹ thuần chủng khác nhau bởi 2 cặp tính trạng tương phản, F1 đồng tính biểu hiện tính trạng của một bên bố hoặc mẹ, tiếp tục cho F1 lai phân tích, nếu đời lai thu được tỉ lệ 1: 1 thì hai tính trạng đó đã di truyền

  • A. Tương tác gen
  • B. Phân li độc lập
  • C. Liên kết hoàn toàn
  • D. Hoán vị gen
 • Câu 3:

  P( Aa, Bb) cây cao chín sớm x (aa, bb) cây thấp, chín muộn
  F1 : 41 % cây cao, chín sớm
  41% cây cao, chín muộn
  9 % cây thấp, chín muộn
  9% cây thấp, chín sớm.
  Phép lai chịu sự chi phối của quy luật di truyền nào?

  • A.  Phân li
  • B. Phân li độc lập
  • C. Liên kết gen
  • D. Hoán vị gen
 • Câu 4:

  Cho bố, mẹ có kiểu gen AB//ab x Ab//ab. Xảy ra hoán vị gen, số kiểu tổ hợp giao tử là:

  • A. 4
  • B. 6
  • C. 8
  • D. 16
 • Câu 5:

  Tỷ lệ các loại giao tử nào sau đây đúng

  • A. AB = ab = 10%, Ab= aB = 40%
  • B. AB = ab = 40%, Ab= aB = 10%
  • C. AB = ab = Ab= aB = 25%
  • D. AB = ab = 20%, Ab= aB = 30%
 • Câu 6:

  Lai phân tích ruồi giấm cái mình xám cánh dài thì thế hệ lai thu được 0.41 mình xám cánh dài: 0,41 mình đen cánh cụt: 0.09 mình xám cánh cụt: 0.09 mình đen cánh dài. Tần số hoán vị gen là:

  • A. 82%
  • B. 9%
  • C. 18%
  • D. 41%
 • Câu 7:

  Cách thí nghiệm của Morgan về hoán vị gen khác với cách thí nghiệm liên kết gen ở điểm chính nào

  • A. Đảo cặp bố mẹ ở thế hệ P
  • B. Đảo cặp bố mẹ ở thế hệ F1
  • C. Đảo cặp bố mẹ ở thế hệ F2
  • D. Dùng lai phân tích
 • Câu 8:

  Sau khi lai ruồi giấm thuần chủng thân xám cánh dài với thân đen cánh cụt được F1 thì Morgan đã thí nghiệm tiếp thế nào để phát hiện hoán vị gen ?

  • A. Lai phân tích ruồi cái F1
  • B. Lai phân tích ruồi đực P
  • C. Lai phân tích ruồi đực F1
  • D. Lai phân tích ruồi cái P
 • Câu 9:

  Cặp bố mẹ đem lai có kiểu gen AB/ab x Ab/aB. Hoán vị gen xảy ra ở 2 bên với tần số bằng nhau, kiểu hình quả vàng, bầu dục có kiểu gen là ab/ab. Kết quả nào dưới đây phù hợp với tỉ lệ kiểu hình quả vàng, bầu dục ở đời con?

  • A.  5,25%.
  • B. 7,29%
  • C. 12,25%
  • D. 16%
 • Câu 10:

  Trên một nhiễm sắc thể, xét 4 gen A, B, C và D. Khoảng cách tương đối giữa các gen là: AB = l,5 cM, BC = 16,5 cM, BD = 3,5 cM, CD = 20 cM, AC = 18 cM. Trật tự đúng của các gen trên nhiễm sắc thể đó là

  • A.  CABD
  • B. DABC.
  • C.  BACD
  • D.  ABCD

Reader Interactions

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *