Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

 • Câu 1:

  Quang hợp ở thực vật:

  • A. là quá trình sử dụng năng lượng ánh sáng mặt trời đã được diệp lục hấp thu để tổng hợp cacbonhyđrat và giải phóng oxy từ cacbonic và nước.
  • B. là quá trình sử dụng năng lượng ánh sáng mặt trời đựơc diệp lục hấp thu để tổng hợp các chất hữu cơ từ các chất vô cơ đơn giản (CO2)
  • C. là quá trình tổng hợp được các hợp chất cacbonhyđrat và O2 từ các chất vô cơ đơn giản xảy ra ở lá cây.
  • D. là quá trình sử dụng năng lượng ATP được diệp lục hấp thụ để tổng hợp cacbonhydrat và giải phóng ôxy từ COvà nước.
 • Câu 2:

  Lá có đặc điểm nào phù hợp với chức năng quang hợp?
  I. Hình bản, xếp xen kẽ, hướng quang.
  II. Có mô xốp gồm nhiều khoang trống chứa CO2; mô giậu chứa nhiều lục lạp
  III. Hệ mạch dẫn (bó mạch gỗ của lá) dày đặc, thuận lợi cho việc vận chuyển nước, khoáng và sản phẩm quang hợp.
  IV. Bề mặt lá có nhiều khí khổng, giúp trao đổi khí.

  • A. I, II, III
  • B. I, II, IV
  • C. II, III, IV
  • D. I, II, III, IV
 • Câu 3:

  Vì sao lá cây có màu xanh lục?

  • A. Vì hệ sắc tố không hấp thu ánh sáng màu xanh lục.
  • B. Vì diệp lục b hấp thu ánh sáng màu xanh lục.
  • C. Vì diệp lục a hấp thụ ánh sáng màu xanh lục.
  • D. Vì nhóm sắc tố phụ (carôtenôit) hấp thụ ánh sáng màu xanh
 • Câu 4:

  Ánh sáng có hiệu quả nhất đối với quang hợp là:

  • A. xanh lục và vàng
  • B. xanh lục và đỏ
  • C. xanh lục và xanh tím
  • D. đỏ và xanh tím
 • Câu 5:

  Những sắc tố dưới đây được gọi là sắc tố phụ là:

  • A. Xantôphyl và carôten
  • B. Clorophyl b, xantôphyl và phicôxianin
  • C. Carôten, xantôphyl, và clorophyl
  • D. Phicôeritrin, phicôxianin và carôten

Reader Interactions

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *