Bài tập 1 trang 30 SGK Sinh học 10

Nêu sự khác biệt về cấu trúc giữa ADN và ARN?

Gợi ý trả lời bài 1

Sự khác biệt giữa cấu trúc ADN và ARN là:

Cấu trúc ADN ARN
Số mạch đơn phân Mạch kép, dài. Mạch đơn, ngắn.
Thành phần của một đơn phân – Đường deoxyribose (C5H10O4)

– Bazơnitơ: A, T, G, X.

– Đường ribose (C5H10O5)

– Bazơnitơ: A, U, G, X.

——————————-

Bài tập 2 trang 30 SGK Sinh học 10

Nếu phân tử ADN có cấu trúc quá bền vững cũng như trong quá trình truyền đạt thông tin di truyền không xảy ra sai sót gì thì thế giới sinh vật có thể vật đa dạng như ngày nay không?

Gợi ý trả lời bài 2

Nếu phân tử ADN quá bền vững thì trong giảm phân rất khó tạo ra sự trao đổi chéo giữa các nhiễm sắc tử, khó xảy ra sự hoán vị gen tương ứng và khó tạo ra các biến dị tổ hợp để cung cấp nguyên liệu phong phú cho chọn lọc tự nhiên.

Đồng thời, nếu quá trình truyền đạt thông tin di truyền không xảy ra sai sót gì thì không tạo ra được các đột biến cung cấp nguyên liệu cho chọn lọc tự nhiên và làm cho sinh giới không thể đa dạng như ngày nay.

——————————

Bài tập 3 trang 30 SGK Sinh học 10

Trong tế bào thường có các enzim sửa chữa các sai sót về trình tự nuclêôtit. Theo em, đặc điểm nào về cấu trúc của ADN giúp nó có thể sửa chữa những sai sót nêu trên?

Gợi ý trả lời bài 3

Các enzim có thể sửa chữa những sai sót về trình tự các nuclêôtit trên phân tử ADN là vì

  • Mỗi phân tử ADN gồm 2 chuỗi: các nuclêôtit kết hợp với nhau theo NTBS. Đó là A của mạch đơn này liên kết với T của mạch đơn kia bằng 2 liên kết hiđrô, G của mạch đơn này liên kết với X của mạch đơn kia bằng 3 liên kết hiđrô (và ngược lại), chính vì vậy, khi có sự hư hỏng (đột biến) ở mạch này thì mạch kia bị hư hỏng) sẽ được dùng làm khuôn để sữa chữa cho mạch bị hư hỏng với sự tác động của enzim.

————————————–

Bài tập 4 trang 30 SGK Sinh học 10

Tại sao cũng chỉ với 4 loại nuclêôtit nhưng tạo hóa lại có thể tạo nên những sinh vật có những đặc điểm và kích thước rất khác nhau?

Gợi ý trả lời bài 4

Phân tử ADN chỉ được cấu tạo từ bốn loại nuclêôtit, nhưng do thành phần và trình tự phân bố các nuclêôtit trên phân tử ADN khác nhau mà từ bốn loại nuclêôtit đó có thể tạo ra vô số phân tử ADN khác nhau. Các phân tử ADN khác nhau lại điều khiển sự tổng hợp nên các prôtêin khác nhau quy định các tính rất đa dạng nhưng đặc thù ở các loài sinh vật khác nhau.

Reader Interactions

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *