Bài tập 1 trang 50 SGK Sinh học 10

Thế nào là vận chuyển thụ động?

Gợi ý trả lời bài 1

 • Vận chuyển thụ động là sự vận chuyển các chất qua màng mà không cần tiêu tốn năng lượng. Kiểu vận chuyển này dựa theo nguyên lí khuếch tán của các chất từ nơi có nồng độ cao đến nơi có nồng độ thấp. Sự khuếch tán của các phân tử nước qua màng được gọi là sự thẩm thấu.
 • Các chất tan có thể khuếch tán qua màng sinh chất bằng hai cách:
  • Trực tiếp khuếch tán qua lớp photpholipit kép.
  • Khuếch tán qua kênh protein xuyên màng tế bào.

————————

Bài tập 2 trang 50 SGK Sinh học 10

Phân biệt vận chuyển thụ động với vận chuyển chủ động?

Gợi ý trả lời bài 2

Vận chuyển thụ động Vận chuyển chủ động
 • Vận chuyển các chất đi từ nơi có nồng độ cao đến nơi có nồng độn thấp (thuận theo chiều građien nồng độ
 • Không cần tiêu tốn năng lượng
 • Khuếch tán trực tiếp quá màng hoặc nhờ prôtêin xuyên màng
 • Thường các chất có kích thước nhỏ hơn lỗ màng: O2, CO2, Glucozơ..
 • Vận chuyển các chất từ nơi có nồng độ thấp đến nơi có nồng độ cao (ngược chiều građien nồng độ)
 • Tiêu tốn năng lượng ATP
 • Nhờ các kênh prôtêin đặc hiệu trên màng
 • Thường vận chuyển các chất có kích thước lớn hơn lỗ màng: ion Na+, K+

——————-

Bài tập 3 trang 50 SGK Sinh học 10

Tại sao muốn giữ rau tươi, ta phải thường xuyên vảy nước vào rau?

Gợi ý trả lời bài 3

Khi vảy nước vào rau, nước sẽ thẩm thấu vào tế bào làm tế bào trương lên khiến rau tươi lên, không bị héo.

——————

Bài tập 4 trang 50 SGK Sinh học 10

Khi tiến hành ẩm bào làm thế nào tế bào có thể chọn được các chất cần thiết trong số hàng loạt các chất có ở xung quanh để đưa vào tế bào?

Gợi ý trả lời bài 4

Khi tiến hành quá trình ẩm bào trong điều kiện môi trường có rất nhiều chất ở xung quanh thì tế bào sử dụng các thụ thể đặc hiệu trên màng sinh chất để chọn lấy những chất cần thiết đưa vào tế bào.

Reader Interactions

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *