Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

 • Câu 1:

  Đặc điểm nào sau đây không phải của tế bào nhân sơ?

  • A. Có kích thước nhỏ
  • B. Không có các bào quan như bộ máy Gôngi, lưới nội chất
  • C. Không có chứa phân tử ADN
  • D. Nhân chưa có màng bọc
 • Câu 2:

  Tế bào nhân sơ được cấu tạo bởi 3 thành phần chính là:

  • A. Màng sinh chất, tế bào chất, vùng nhân
  • B. Tế bào chất, vùng nhân, các bào quan
  • C. Màng sinh chất, các bào quan, vùng nhân
  • D. Nhân phân hoá, các bào quan, màng sinh chất
 • Câu 3:

  Thành phần nào sau đây không có ở cấu tạo của tế bào vi khuẩn?

  • A. Màng sinh chất
  • B. Vỏ nhày
  • C. Mạng lưới nội chất
  • D. Lông roi
 • Câu 4:

  Phát biểu sau đây không đúng khi nói về vi khuẩn là:

  • A. Dạng sống chưa có cấu tạo tế bào
  • B. Cơ thể đơn bào, tế bào có nhân sơ
  • C. Bên ngòai tế bào có lớp vỏ nhày và có tác dụng bảo vệ
  • D. Trong tế bào chất có chứa ribôxôm
 • Câu 5:

  Thành phần hoá học cấu tạo nên thành tế bào vi khuẩn

  • A. Xenlulôzơ
  • B. Peptiđôglican
  • C. Kitin
  • D. Silic

Reader Interactions

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *