Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

 • Câu 1:

  Nguyên tố hoá học nào sau đây có trong Prôtêin nhưng không có trong lipit và đường:

  • A. Phôt pho
  • B. Natri
  • C. Nitơ
  • D. Canxi
 • Câu 2:

  Đơn phân cấu tạo của Prôtêin là:

  • A. Mônôsaccarit
  • B. axit amin
  • C. Photpholipit
  • D. Stêrôit
 • Câu 3:

  Loại liên kết hoá học chủ yếu giữa các đơn phân trong phân tử Prôtêin là:

  • A. Liên kết hoá trị
  • B. Liên kết este
  • C. Liên kết peptit
  • D. Liên kết hidrô
 • Câu 4:

  Tính đa dạng của prôtêin được qui định bởi

  • A. Nhóm amin của các axit amin
  • B. Nhóm R của các axit amin
  • C. Liên kết peptit
  • D. Thành phần, số lượng và trật tự axitamin trong phân tử prôtêin
 • Câu 5:

  Prôtêin thực hiện được chức năng của nó chủ yếu ở những bậc cấu trúc nào sau đây

  • A. Cấu trúc bậc 1 và bậc 4
  • B. Cấu trúc bậc 1 và bậc 2
  • C. Cấu trúc bậc 2 và bậc 3
  • D. Cấu trúc bậc 3 và bậc 4

Reader Interactions

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *