Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):

 • Câu 1:

  Bước sang những năm 80 của thế kỉ XX, tình hình kinh tế của Liên Xô như thế nào?

  • A.  Phát triển tương đối ổn định
  • B. Sản xuất công nghiệp trì trệ, lương thực, thực phẩm khan hiếm.
  • C. Mức sống của nhân dân Liên Xô giảm sút so với nhân dân các nước phương Tây.
  • D. B, C  đúng.
 • Câu 2:

  Vì sao Liên Xô tiến hành công cuộc cải tổ đất nước trong những năm 80 của thế kỉ XX?

  • A. Đất nước lâm vào tình trạng “trì trệ” khủng hoảng
  • B. Đất nước đã phát triển nhưng chưa tăng Tây Âu và Mĩ
  • C. Phải cải tổ để sớm áp dụng thanh tựu khoa học kỹ thuật đang phát triển của thế giới.
  • D. Tất cả các lý do trên
 • Câu 3:

  Công cuộc cải tổ của M. Goóc-ba-chốp bắt đầu từ năm nào?

  • A. 1985
  • B.  1986
  • C. 1987
  • D. 1988
 • Câu 4:

  Thời gian tiến hành công cuộc “cải tổ” của Liên Xô kéo dài trong bao lâu?

  • A. 5 năm ( 1985-1990)
  • B. 4 năm (1985-1989)
  • C.  6 năm (1985-1991)
  • D. 7 năm (1985-1992)
 • Câu 5:

  Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô Viết được tồn tại trong khoảng thời gian nào?

  • A. 1917-1991
  • B. 1918-1991
  • C. 1920-1991
  • D. 1922-1991
 • Câu 6:

  Đâu là trở ngại chủ quan ảnh hưởng đến thắng lợi của xã hội chủ nghĩa và Đông Âu?

  • A. Sự phá hoại của các thế lực phản động.
  • B. Rập khuôn, giáo điều theo mô hình xây dựng xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô.
  • C. Chưa đảm bảo đầy đủ sự công bằng xã hội và quyền dân chủ của nhân dân.
  • D. Sự trì trệ, thiếu năng động trước những biến động của tình hình thế giới.
 • Câu 7:

  Nguyên nhân cơ bản nào làm cho chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu sụp đổ?

  • A. Các thế lực chống chủ nghĩa xã hội trong và ngoài nước chống phá.
  • B. Chậm sửa chữa những sai lầm.
  • C. Nhà nước nhân dân Xô viết, nhận thấy chủ nghĩa xã hội không tiến bộ nên muốn thay đổi chế độ.
  • D. Xây dựng mô hình chủ nghĩa xã hội không phù hợp.
 • Câu 8:

  Nước xóa bỏ thể chế chính trị xã hội chủ nghĩa đầu tiên ở Đông Âu là:

  • A. Ba Lan
  • B. Hung-ga-ri
  • C. Tiệp Khắc
  • D. Cộng hòa Dân chủ Đức
 • Câu 9:

  Hội đồng Tương trợ Kinh tế (SEV) giải thể vào năm nào?

  • A. 1989
  • B. 1990
  • C. 1991
  • D. 1992
 • Câu 10:

  Hội đồng Tương trợ Kinh tế (SEV) bị giải thể do nguyên nhân nào?

  • A. Do “khép kín” cửa trong hoạt động.
  • B. Do không đủ sức cạnh tranh với Mĩ và Tây Âu
  • C. Do sự lạc hậu về phương thức sản xuất.
  • D. Do sự sụp đổ của chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu.

Reader Interactions

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *