Bài tập 1 SGK trang 9 Lịch sử lớp 8

Lập bảng niên biểu về Cách mạng Tư sản Anh và Chiến tranh giành độc lập của 13 bang thuộc địa ở Bắc Mĩ

Gợi ý trả lời bài 1

  • Bảng niên biểu Cách mạng Tư sản Anh
Thời gian Sự kiện
1640 Quốc hội được triệu tập, các đại biểu tố cáo chính sách cai trị độc đoán của nhà vua
8-1642 Cuộc nội chiến bùng nổ
 1648 Vua bị bắt nội chiến chấm dứt
30/1/1649 Vua Sac-lơ I bị xử tử. Cách mạng đạt lên đỉnh cao
12/1688 Quốc hội tiến hành 1 cuộc đảo chính, thiết lập chế độ quân
chủ lập hiến
  • Bảng niên biểu Chiến tranh giành độc lập của 13 bang thuộc địa ở Bắc Mĩ
Thời gian Sự kiện
12-1773 Nhân dân cảng Bô-xtơn tấn công 3 tàu chở chè của Anh để
phản đối chế độ thuế
Từ 5-9 đến 26/10/1774 Đại biểu các thuộc địa ở Bắc Mỹ đã họp hội nghị đòi vua
Anh xóa bỏ các luật cấm vô lí
4-1775 Chiến tranh bùng nổ giữa chính quốc và các thuộc địa bắc
Mỹ
4/1776 Tuyên ngôn độc lập của Mỹ đc công bố
17-10-1777 Quân khởi nghĩa thắng 1 trận lớn ở Xa-ra-to-ga
1783 Anh thừa nhận nền độc lập của các thuộc địa Bắc Mỹ
1787  Hiến pháp đc ban hành

————————————————————-

Bài tập 2 trang 9 SGK Lịch sử 8

Nêu ý nghĩa lịch sử của các cuộc cách mạng tư sản đầu tiên?

Gợi ý trả lời bài 2

Các cuộc cách mạng tư sản đầu tiên có ý nghĩa lịch sử to lớn đã chấm dứt sự đô hộ của ngoại bang (ở Hà Lan), lật đổ chế độ phong kiến chuyên chế (ở Anh), giải phóng nhân dân khỏi ách thống trị của chủ nghĩa thực dân (ở Bắc Mĩ), mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển ở các nước này.

 

 

Reader Interactions

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *