Câu hỏi trắc nghiệm (11 câu):

 • Câu 1:

  Nền sản xuất tư bản chủ nghĩa ra đời, với sự  hình thành hai giai cấp mới, đó là:

  • A. Giai cấp tư sản và giai cấp phong kiến
  • B. Giai cấp tư sản và giai cấp vô sản
  • C. Giai cấp tư sản va giai cấp tiểu tư sản
  • D. Giai cấp tư sản và giai cấp nông dân
 • Câu 2:

  Nền sản xuất mới (sản xuất tư bản chủ nghĩa) ra đời trong điều kiện lịch sử như thế nào?

  • A. Xã hội phong kiến đã bị suy yếu
  • B. Giai cấp tư sản bị giai cấp phong kiến kìm hãm
  • C. A, B đúng
  • D.  A, B sai
 • Câu 3:

  Giai cấp công nhân làm thuê ở Nê-đéc-lan xuất thân chủ yếu từ các thành phần nào?

  • A. Giai cấp tư sản bị phá sản
  • B. Giai cấp nông dân bị tước đoạt ruộng đất
  • C. Tầng lớp tiểu tư sản bị thất nghiệp
  • D. Thợ thủ công và nông dân bị phá sản
 • Câu 4:

  Từ thế kỉ XII đến thế kỉ XIV, Nê-đéc- lan bị lệ thuộc vào vương quốc nào?

  • A. Vương quốc Tây Ban Nha
  • B. Vương quốc Bồ Đào Nha
  • C.  Vương quốc Pháp
  • D. Vương quốc Anh
 • Câu 5:

  Cuộc đấu tranh của nhân dân Nê-đéc-lan chống Tây Ban Nha bùng nổ vào thời gian nào?

  • A. Tháng 6 năm 1566
  • B. Tháng 7 năm 1566
  • C. Tháng 8 năm 1566
  • D. Tháng 10 nám 1566
 • Câu 6:

  Từ thế kỉ XVI, ngành sản xuất nào nổi tiếng nhất ở Anh?

  • A. Sản xuất thủ công nghiệp
  • B. Sản xuất nông nghiệp
  • C. Sản xuất và chế biến thủy tinh
  • D. Sản xuất len dạ
 • Câu 7:

  Cuộc nội chiến ở Anh bùng nổ vào thời gian nào?

  • A. Tháng 1 – 1642
  • B. Ngày 14 – 6 – 1645
  • C. Ngày 22 – 8 – 1642
  • D. Ngày 14 – 6 – 1642
 • Câu 8:

  Cách mạng tư sản Anh đạt đến đỉnh cao vào thời gian nào? Tương ứng với sự kiện gì?

  • A. Năm 1649, tương ứng với sự kiện Vua Sác-lơ I bị xử tử.
  • B.  Năm 1648, tương ứng với sự kiện quân đội Sác-lơ I bị Quốc hội đánh bại.
  • C. Năm 1658, tương ứỉig với sự kiện quý tộc mới và tư sản chủ trương lập lại chẽ độ quân chủ.
  • D. Năm 1689, tương ứng với sự kiện tư sản và quý tộc mới đưa Vin- hem O-ran-giơ lên ngôi vua.
 • Câu 9:

  Nguyên nhân nào thúc đẩy thực dân Anh nhanh chóng thành lập các thuộc địa của mình ở Bắc Mĩ?

  • A. Chiếm đất đai mở rộng thị trường.
  • B. Khai thác đất đai phì nhiêu, giàu tài nguyên của người Anh.
  • C. Thiết lập ách cai trị về chính trị, bóc lột về kinh tế ở các thuộc địa.
  • D.  Cả ba nguyên nhân trên.
 • Câu 10:

  Từ tháng 9 đến tháng 10 năm 1774 diễn ra sự kiện lịch sử nào ở Bắc Mĩ?

  • A. Sự kiện “chè Bô – xtơn”
  • B. Đại hội đại biểu Phi-la-đen-phi-a lần thứ nhất
  • C. Đại hội đại biểu Phi-la-đen-phi-a lần thứ hai
  • D. Chiến tranh giữa các thuộc địa và thực dân Anh bùng nổ
 • Câu 11:

  Cuộc chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh Bắc Mĩ chính thức bùng nổ vào thời gian nào?

  • A. Tháng 9 năm 1773
  • B. Tháng 10 năm 1774
  • C. Tháng 12 năm 1774
  • D. Tháng 4 năm 1775

Reader Interactions

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *