Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):

 • Câu 1:

  Cách mạng công nghiệp là cuộc cách mạng trên lĩnh vực:

  • A. Kinh tế – xã hội
  • B. Văn hóa – giáo dục
  • C. Sản xuất
  • D. Kinh tế – văn hóa – xã hội
 • Câu 2:

  Cách mạng công nghiệp diễn ra đầu tiên ở

  • A. Anh
  • B. Pháp
  • C. Đức
  • D. Ý
 • Câu 3:

  Cách mạng công nghiệp diễn ra vào:

  • A. Từ những năm 60 của thế kỷ XVII
  • B. Từ những năm 60 của thế kỷ XVIII
  • C. Từ những năm 80 của thế kỷ XVIII
  • D. Từ những năm 70 của thế kỷ XVI
 • Câu 4:

  Phát minh đầu tiên đánh dấu cuộc cách mạng công nghiệp ở Anh thuộc ngành nào?

  • A. Công nghiệp nặng
  • B. Dệt
  • C. Công nghiệp nhẹ
  • D. Thương mại
 • Câu 5:

  Giêm-ha-gri-vơ sáng chế ra máy kéo sợi Gien Ny cho năng xuất

  • A. 7 lần
  • B. 6 lần
  • C. 5 lần
  • D. 8 lần
 • Câu 6:

  Giêm-ha-gri-vơ sáng chế ra máy kéo sợi Gien Ny vào năm

  • A. 1764
  • B. 1765
  • C. 1766
  • D. 1763
 • Câu 7:

  Ac-crai-tơ đã phát minh ra:

  • A. Máy dệt chạy bằng sức nước
  • B. Máy kéo sợi chạy bằng sức nước
  • C. Máy hơi nước
  • D. Máy kéo sợi
 • Câu 8:

  Cách mạng công nghiệp diễn ra ở Pháp vào năm nào?

  • A. 1831-1851
  • B. 1832-1852
  • C. 1830-1850
  • D. 1830-1851
 • Câu 9:

  Quốc gia tư sản giành độc lập ở châu Mĩ La Tinh năm 1810 là nước:

  • A. E-cua-đo
  • B. Ac-hen-ti-na
  • C. Vê-nê-zu-ê-la
  • D. Pa-ra-goay
 • Câu 10:

  U-ru-goay dành được độc lập vào năm nào?

  • A. 1828- 1831
  • B. 1828- 1832
  • C. 1828- 1833
  • D. 1828- 1834

Reader Interactions

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *