Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):

 • Câu 1:

  Xã hội phong kiến Trung Quốc xuất hiện 2 giai cấp nào?

  • A. Địa chủ, tá điền
  • B. Địa chủ, nông nô
  • C. Qúy tộc, nông dân
  • D. Qúy tộc, nông nô
 • Câu 2:

  Thời Hán đã:

  • A. Thi hành chế độ cai trị hà khắc: Bắt lao dịch.
  • B. Xoá bỏ chế độ pháp luật hà khắc.
  • C. Mở rộng khoa thi chọn nhân tài.
  • D. Giảm thuế, chia ruộng đất cho nông dân.
 • Câu 3:

  Chu Nguyên Chương lập ra nhà Minh năm nào?

  • A. 1384
  • B. 1385
  • C. 1387
  • D. 1368
 • Câu 4:

  Năm 1271 Hốt Tất Liệt tiêu diệt

  • A. Nhà Tống
  • B. Nhà Nguyên
  • C. Nhà Thanh
  • D. Nhà Đường
 • Câu 5:

  Nhà Hán trị vì từ

  • A. 206-222 TCN
  • B. 206-220 TCN
  • C. 206-219 TCN
  • D. 206-220 TCN
 • Câu 6:

  Thời nhà Tần cho xây dựng

  • A. Vạn Lý Trường Thành
  • B. Lăng Ly Sơn
  • C. Cung A Phòng
  • D. A, B, C đúng
 • Câu 7:

  Thời nhà Tần

  • A. Thi hành chế độ cai trị hà khắc
  • B. Giảm tô thuế, sưu dịch.
  • C. Mở mang thủy lợi.
  • D. Đời sống nhân dân ổn định.
 • Câu 8:

  Trung Quốc thời nhà Minh, Thanh

  • A. Phát triển thủ công nghiệp như khai mỏ, luyện kim, dệt tơ lụa, đúc vũ khí
  • B. Công thương nghiệp phát triển như xưởng dệt lớn được chuyên môn hóa và có nhiều nhân công như ở Tô Châu, Tùng giang
  • C. Đời sống nhân dân ổn định.
  • D. Có nhiều phát minh
 • Câu 9:

  Trung Quốc thời nhà Tống Nguyên

  • A. Có sự phân biệt đối xử giữa người Mông và người Hán.
  • B. Quảng Châu là thương cảng.
  • C. Mầm mống kinh tế tư bản chủ nghĩa  xuất hiện, xã phong kiến suy yếu
  • D. Mở rộng khoa thi chọn nhân tài.
 • Câu 10:

  Mầm mống kinh tế tư bản chủ nghĩa xuất hiện, xã phong kiến suy yếu ở thời nhà nào?

  • A. Tống Nguyên
  • B. Đường
  • C. Minh Thanh
  • D. Hán

Reader Interactions

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *