Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

 • Câu 1:

  Thời kỳ phát triển của xã hội phương Đông là:

  • A. Từ thế kỷ X đến XV
  • B. Từ thế kỷ V đến X
  • C. Từ thế kỷ X
  • D. Từ thế kỷ XI đến XVI
 • Câu 2:

  Thời kỳ phát triển của Xã hội phong kiến Châu Âu

  • A. Từ thế kỷ X đến XIV
  • B. Từ thế kỷ XI đến XIV
  • C. Từ thế kỷ XI đến XV
  • D. Từ thế kỷ X đến XV
 • Câu 3:

  Ý nào sau đây đúng:

  • A. Xã hội phong kiến phương Đông hình thành sớm, và phát triển nhanh
  • B. Xã hội phong kiến phương Đông hình thành muộn, nên phát triển chậm chạp
  • C. Xã hội phong kiến phương Đông hình thành sớm, nhưng lại phát triển chậm chạp
  • D. Xã hội phong kiến phương Đông hình thành muộn
 • Câu 4:

  Thời kỳ khủng hoảng và suy vong của xã hội phong kiến phương Đông?

  • A. Thế kỷ XVI đến XX
  • B. Thế kỷ XV đến XIX
  • C. Thế kỷ XV đến XX
  • D. Thế kỷ XVI đến XIX
 • Câu 5:

  Thời kỳ khủng hoảng và suy vong của xã hội phong kiến phương Tây

  • A. Thế kỷ XV
  • B. Thế kỷ XIV đến XVI
  • C. Thế kỷ XV đến XVI
  • D. Thế kỷ XV đến XVII

Reader Interactions

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *