Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):

 • Câu 1:

  Sau khi hoàn thành cách mạng dân chủ nhân dân, nhiệm vụ trọng tâm của nhân dân Trung Quốc là:

  • A. Khôi phục lại nền kinh tế, hàn gắn vết thương chiến tranh
  • B. Đẩy mạnh phát triển kinh tế, trong đó chú trọng ngành công nghiệp nặng
  • C. Xây dựng nền công nghiệp hiện đại, áp dụng những thành tựu khoa học-kĩ thuật tiên tiến
  • D. Đưa đất nước thoát khỏi nghèo nàn, lạc hậu, phát triển kinh tế – xã hội, văn hóa và giáo dục
 • Câu 2:

  Trọng tâm của đường lối đổi mới ở Trung Quốc (1978-2000) là:

  • A. Phát triển kinh tế
  • B. Phát triển kinh tế, chính trị
  • C. Cải tổ chính trị
  • D. Phát triển văn hóa, giáo dục
 • Câu 3:

  Sự kiện đưa Trung Quốc trở thành quốc gia thứ ba trên thế giới có tàu cùng với con người bay vào vũ trụ là:

  • A. Từ 11/1999 đến 3/2003, Trung Quốc đã phóng 4 con tàu “Thần Châu” bay vào vũ trụ
  • B. Tháng 10/2003, Trung Quốc phóng tàu “Thần Châu 5” đưa Dương Lợi Vĩ bay vào vũ trụ
  • C. Tháng 3/2003, Trung Quốc phóng tàu “Thần Châu 4” đưa Dương Lợi Vĩ bay vào vũ trụ
  • D. Tháng 11/1999, Trung Quốc phóng tàu “Thần Châu 1” bay vào không gian vũ trụ
 • Câu 4:

  Các nước Đông Bắc Á gồm

  • A. Triều Tiên, Hàn Quốc, Nhật Bản và Trung Quốc
  • B. Đài Loan, Triều Tiên, Nhật Bản và Nga
  • C. Trung Quốc, Đài Loan, Triều Tiên, Nhật Bản và Hàn Quốc
  • D. Trung Quốc, Nga, Hàn Quốc, Nhật Bản và Triều Tiên
 • Câu 5:

  Đường lối đổi mới của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc được nâng lên thành đường lối chung qua các đại hội

  • A. X và XI
  • B. XI và XII
  • C. XII và XIII
  • D. XIII và XIV
 • Câu 6:

  Nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa thành lập năm 1949 do ai đứng đầu?

  • A. Chu Ân Lai
  • B. Lưu Thiếu Kỳ
  • C. Lâm Bưu
  • D. Mao Trạch Đông
 • Câu 7:

  Quân đội Tưởng Giới Thạch tiến công vào vùng giải phóng Trung Quốc vào ngày nào?

  • A. 20/07/1945
  • B. 20/07/1946
  • C. 20/08/1946
  • D. 19/12/1946
 • Câu 8:

  Số liệu nào sau đây thể hiện thành tựu của Trung Quốc sau 10 năm đổi mới?

  • A. Tốc độ tăng trưởng bình quân của sản phẩm quốc dân là 9,6%
  • B. Xuất nhập khẩu tăng gấp 7 lần
  • C. Thu nhập bình quân đầu người vùng nông thôn tăng 20,8%, thành thị tăng 6,5%
  • D. Tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng trung bình hằng năm trên 8%
 • Câu 9:

  Hồng Kông thuộc về chủ quyền của Trung Quốc vào năm

  • A. 1997
  • B. 1998
  • C. 1999
  • D. 2000
 • Câu 10:

  Hai nhà nước trên bán đảo Triều tiên ra đời là hệ quả của

  • A. Cuộc đối đầu Đông tây
  • B. Trật tự hai cực Ianta
  • C. Chiến tranh lạnh
  • D. Xu thế toàn cầu hóa

Reader Interactions

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *