Bài tập 1 trang 41 SGK Hóa học 9

Chất nào trong những thuốc thử sau đây có thể dùng để phân biệt dung dịch natri sunfat và dung dịch natri cacbonat?

a) Dung dịch bải clorua.

b) Dung dịch axit clohiđric.

c) Dung dịch chì nitrat.

d) Dung dịch bạc nitrat.

e) Dung dịch natri hiđroxit.

Gợi ý trả lời bài 1

Thuốc thử phải chọn sao cho khi cho vào Na2SO4 và Na2CO3 phải gây ra hiện tượng khác biệt, dễ nhận thấy.

  • Không dùng BaCl2 và Pb(NO3)2 vì đều xảy ra phản ứng và tạo kết tủa có màu giống nhau.
  • Không dùng AgNO3, vì đều xảy ra phản ứng, hiện tượng không khác nhau rõ rệt; Ag2CO3 không tan, Ag2SO4 ít tan và có màu giống nhau.
  • Không dùng NaOH, vì đều không phản ứng, không có hiện tượng gì. Thuốc thử dùng được là dung dịch HCl ví HCl tác dụng với Na2CO3 có xuất hiện bọt khí và không tác dụng với Na2SO4.

2HCl + Na2CO3 → 2NaCl + CO2↑ H2O.

—————————————

Bài tập 2 trang 41 SGK Hóa học 9

a) Cho các dung dịch sau đây phản ứng vời nhau từng đôi một, hãy ghi dấu (x) nếu có phản ứng xảy ra, dấu (0) nếu không có phản ứng:

NaOH HCl H2SO4
CuSO4
HCl
Ba(OH)2

b) Viết các phương trình hóa học (nếu có).

Gợi ý trả lời bài 2

Câu a:

NaOH HCl H2SO4
CuSO4 x o o
HCl x o o
Ba(OH)2 o x x

Câu b:

Phương trình phản ứng:

CuSO4 + 2NaOH → Cu(OH)2↓ + Na2 SO4

HCl + NaOH → NaCl + H2O

Ba(OH)2 + 2HCl → BaCl2 + 2H2 O

Ba(OH)2 + H2SO4 → BaSO4 ↓ + 2H2O.

———————————-

Bài tập 3 trang 41 SGK Hóa học 9

Viết phương trình hóa học cho những chuyển đổi hóa học sau:

Gợi ý bài tập SGK Bài 12 Hóa học 9

Gợi ý trả lời bài 3

Câu a:

(1) Fe2(SO4)3 + 3BaCl2 → 3BaSO4↓ + 2FeCl3

(2) FeCl3 + 3NaOH → Fe(OH)3↓ + 3NaCl

(3) Fe2(SO4)3 + 6NaOH → 2Fe(OH)3↓ + 3Na2SO4

(4) 2Fe(OH)3 + 3H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 6H2O

(5) 2Fe(OH)3 → Fe2O3 + 3H2O

(6) Fe2O3 + 3H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3H2O.

Câu b:

(1) 2Cu + O2 → 2CuO

(2) CuO + H2 → Cu + H2O

(3) CuO + 2HCl → CuCl2 + H2O

(4) CuCl2 + 2NaOH → Cu(OH)2↓ + 2NaCl

(5) Cu(OH)2 + 2HCl → CuCl2 + 2H2O

(6) Cu(OH)2 → CuO + H2O

—————————

Bài tập 4 trang 41 SGK Hóa học 9

Có những chất: Na2O, Na, NaOH, Na2SO4, Na2CO3, NaCl.

a) Dựa vào mối quan hệ giữa các chất, hãy sắp xếp các chất trên thành một dãy chuyển đổi hóa học.

b) Viết các phương trình hóa học cho dãy chuyển đổi hóa học ở câu a.

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4

Câu a:

Dãy chuyển hóa trên có thể là:

Na Gợi ý bài tập SGK Bài 12 Hóa học 9 Na2Gợi ý bài tập SGK Bài 12 Hóa học 9 NaOH Gợi ý bài tập SGK Bài 12 Hóa học 9 Na2CO3 Gợi ý bài tập SGK Bài 12 Hóa học 9 Na2SO4 Gợi ý bài tập SGK Bài 12 Hóa học 9 NaCl

Câu b:

Các phương trình hóa học:

4Na + O2 → 2Na2O

Na2O + H2O → 2NaOH

2NaOH + CO2 → Na2CO3 + H2O

Na2CO3 + H2SO4 → Na2SO4 + CO2↑ + H2O

Na2CO3 + BaCl2 → 2NaCl + BaSO4

Reader Interactions

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *