Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):

 • Câu 1:

  Dung dịch làm phenolphtalein không màu thành màu hồng là:

  • A. H2SO4
  • B. NaCl
  • C. Ca(OH)2
  • D. K2SO4
 • Câu 2:

  Chỉ dùng nước có thể nhận biết chất rắn nào trong 4 chất rắn sau đây :

  • A. Zn(OH)2
  • B. Fe(OH)2
  • C. NaOH
  • D. Al(OH)3
 • Câu 3:

  Chất khí sẽ không bị giữ lại khi cho qua dung dịch Ca(OH)2 là:

  • A. CO2
  • B. O2
  • C. SO2
  • D. Cả A , B và C
 • Câu 4:

  Dung dịch KOH phản ứng với dãy oxit:

  • A. CO2; SO2; P2O5; Fe2O
  • B. Fe2O3; SO2; SO3; MgO
  • C. P2O5; CO2; Al2O3 ; SO3
  • D. P2O5 ; CO2; CuO; SO3
 • Câu 5:

  Dãy các bazơ  bị nhiệt phân huỷ tạo thành oxit bazơ tương ứng và nước:

  • A. Cu(OH)2 ; Zn(OH)2; Al(OH)3; Mg(OH)2
  • B. Cu(OH)2 ; Zn(OH)2; Al(OH)3; NaOH
  • C. Fe(OH)3; Cu(OH)2; KOH; Mg(OH)2
  • D. Fe(OH)3; Cu(OH)2; Ba(OH)2; Mg(OH)2
 • Câu 6:

  Để nhận biết dd KOH và dd Ba(OH)2 ta dùng thuốc thử là:

  • A. Phenolphtalein
  • B. Quỳ tím
  • C. dd H2SO4
  • D. dd HCl
 • Câu 7:

  Cặp chất tồn tại trong một dung dịch (chúng không phản ứng với nhau):

  • A. KOH  và NaCl
  • B. KOH và HCl
  • C. KOH và MgCl2
  • D. KOH và Al(OH)3
 • Câu 8:

  Dẫn 1,68 lít khí CO2 (đktc) vào x g dung dịch KOH 5,6%. Để thu được muối KHCO3 duy nhất thì x có giá trị là:

  • A. 75 gam.
  • B. 150 gam.
  • C. 220 gam.
  • D. 300 gam.
 • Câu 9:

  Cho 200ml dung dịch Ba(OH)2 0,4M vào 250ml dung dịch H2SO4 0,3M. Khối lượng kết tủa thu được là:

  • A. 17,645 gam
  • B. 16,475 gam
  • C. 17,475 gam
  • D. 18,645 gam
 • Câu 10:

  Nhiệt phân hoàn toàn x g Fe(OH)3 đến khối lượng không đổi thu được 24g chất rắn. Giá trị bằng số của x là:

  • A. 16,05 gam.
  • B. 32,10 gam
  • C. 48,15 gam.
  • D. 72,25 gam

Reader Interactions

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *