Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

 • Câu 1:

  Khi  lúa đến thời kì ra đòng, trổ bông ta nên bón:

  • A. Chủ yếu là phân đạm.
  • B. Chủ yếu là phân lân
  • C. Chủ yếu là phân kali
  • D. Cả A, B, C
 • Câu 2:

  Để tăng năng suất cây trồng ta cần phải:

  • A. Chăm sóc ( bón phân; làm cỏ…)
  • B. Chọn giống tốt
  • C. Chọn đất trồng
  • D. Cả ba phương án trên
 • Câu 3:

  Trong các loại phân bón sau, phân bón nào có hàm lượng đạm tăng dần:

  • A. CO(NH2)2, NH4NO3, (NH4)2SO4, NH4Cl
  • B. NH4Cl, NH4NO3, (NH4)2SO4, CO(NH2)2
  • C. (NH4)2SO4, NH4Cl, NH4NO3, CO( NH2)2
  • D. NH4NO3, (NH4)2SO4, NH4Cl, CO(NH2)2
 • Câu 4:

  Trong các dãy chất sau, dãy nào chỉ toàn phân đạm:

  • A. NH4Cl, CO(NH2)2, NH4NO3, (NH4)2SO4
  • B. Ca3(PO4)2, Ca(H2PO4)2,  (NH4)2HPO4, NH4NO3
  • C. NH4NO3, (NH4)2SO4, NH4Cl, (NH4)2HPO4
  • D. KCl, CO(NH2)2, Ca(H2PO4)2,  (NH4)2HPO4
 • Câu 5:

  Các chỉ số 16 – 16 – 13 nói lên điều gì?

  Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo Bài 11 Phân bón hóa học

  • A. Cho biết tỉ  lệ khối lượng  pha trộn các nguyên tố N : P2O5  : K2O = 16 : 16 : 13
  • B. Cho biết tỉ  lệ khối lượng  pha trộn các nguyên tố N : P : K là 16 : 16 : 13
  • C. Cho biết tỉ  lệ khối lượng  pha trộn các nguyên tố N : P2O3  : K2O = 16 : 16 : 13
  • D. Cho biết tỉ  lệ khối lượng pha trộn các nguyên tố  P2O5  : N : K2O = 16 : 16 : 13

Reader Interactions

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *