Bài tập 1 trang 33 SGK Hóa học 8

Hãy chép các câu sau đây với đầy đủ các cụm từ thích hợp:

Đơn chất tạo nên tử một… nên công thức hóa học chỉ gồm một…

Còn … tạo nên từ hai, ba… nên công thức hóa học gồm hai, ba…

Chỉ số ghi ở chân kí hiệu hóa học, bằng số… có trong một ….

Gợi ý trả lời bài 1

Đơn chất tạo nên tử một nguyên tố hóa học nên công thức hóa học chỉ gồm một kí hiệu hóa học.

Còn hợp chất tạo nên từ hai, ba nguyên tố hóa học nên công thức hóa học gồm hai, ba kí hiệu hóa học.

Chỉ số ghi ở chân kí hiệu hóa học, bằng số nguyên tử có trong một phân tử.

———————

Bài tập 2 trang 33 SGK Hóa học 8

Cho công thức hóa học của các chất sau:

a) Khí clo Cl2

b) Khí metan CH4

c) Kẽm clorua ZnCl2

d) Axit sulfuric H2SO4

Hãy nêu những gì biết được về mỗi chất.

Gợi ý trả lời bài 2

a) Khí clo Cl2: là đơn chất thể khí tạo ra bởi nguyên tố clo: Phân tử gồm hai nguyên tử liên kết với nhau.

Phân tử khối bằng: 35,5 x 2 = 71 đvC.

b) Khí metan CH4: là hợp chất thể khí do hai nguyên tố C và H tạo ra.

Phân tử khối bằng 12 + 4 = 16 đvC

c) Kẽm clorua: ZnCl2: là hợp chất do hai nguyên tố là Zn và Cl tạo ra.

Trong một phân tử có 1 Zn và 2 Cl.

Phân tử khối bằng 65 + 35,5 x 2 = 136 đvC.

d) Axit sunfuric H2SO4: là hợp chất do ba nguyên tố là H, S và O tạo nên. Trong một phân tử có 2 H, 1S và 4 O.

Phân tử khối bằng: 2 + 32 + 16 x 4 = 98 đvC.

————————

Bài tập 3 trang 33 SGK Hóa học 8

Viết công thức hóa học và tính phân tử khối của các hợp chất:

a) Caxi oxit (vôi sống), biết trong phân tử có 1 Ca và 1 O.

b) Ammoniac, biết trong phân tử có 1 N và 3 H.

c) Đồng sunfat, biết trong phân tử có 1 Cu, 1 S và 4 O.

Hướng dẫn giải chi tiết bài 3

Câu a:

Công thức hóa học: CaO.

Phân tử khối CaO =  40 + 16  = 56 đvC.

Câu b:

Công thức hóa học: NH3

Phân tử khối NH3 = 14 + 3 = 17 đvC.

Câu c:

Công thức hóa học: Cu2SO4

Phân tử khối CuSO4 = 64 + 32 + 16.4 = 160 đvC.

———————–

Bài tập 4 trang 33 SGK Hóa học 8

a) Các cách viết sau chỉ ý gì: 5 Cu; 2 NaCl; 3 CaCO3;

b) Dùng chữ số và công thức hóa học để diễn đạt những ý sau: Ba phân tử oxi, sáu phân tử canxi oxit, năm phân tử đồng sunfat.

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4

Câu a: Ta có: năm nguyên tử đồng (Cu), hai phân tử muối NaCl và ba phân tử canxi cacbonat (CaCO3).

Câu b: Ta có: 3 O2, 6 CaO, 5 CuSO4.

Reader Interactions

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *