Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

 • Câu 1:

  Cách viết nào sau đây biểu diễn 2 phân tử khí oxi?

  • A. 2O
  • B. O2
  • C. 2O2
  • D. 2O3
 • Câu 2:

  Trong 2 phân tử khí cacbonic( CO2) có bao nhiêu nguyên tử oxi?

  • A. 2.
  • B. 3.
  • C. 4.
  • D. 5.
 • Câu 3:

  Phân tử Sắt (III) Clorua có chứa 1Fe và 3Cl. Cách viết nào sau đây biểu diễn công thức hóa học đúng?

  • A. Fe1Cl3
  • B. Fe1Cl3
  • C. FeCl3
  • D. Fe1CL3
 • Câu 4:

  Tính phân tử khối của hợp chất natri sunfat. Biết hợp chất gồm 2 nguyên tử Na và 1 nguyên tử lưu huỳnh cùng 4 nguyên tử Oxi.

  • A. 140
  • B. 141
  • C. 142
  • D. 145
 • Câu 5:

  Phân tử rượu etylic C2H5OH  gồm mấy nguyên tử?

  • A. 10.
  • B. 9.
  • C. 8.
  • D. 7.

Reader Interactions

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *