Cùng bài học:

  1. Bài 9: Amin

Bài tập 1 trang 44 SGK Hóa học 12

Có 3 hóa chất sau đây: Etylamin, phenylamin và amoniac. Thứ tự tăng dần lực bazơ được xếp theo dãy:

A. amoniac < etylamin < phenylamin.

B. etylamin < amoniac < phenylamin.

C. phenylamin < amoniac < etylamin.

D. phenylamin < etylamin < amoniac.

Gợi ý trả lời bài 1

Nhận định & Phương pháp

(Rthơm)N < (Rthơm)2NH < R­thơmNH2  < NH3 < RnoNH2 < (Rno)2NH <  (Rno)3N

Chú ý rằng với gốc Rno càng cồng kềnh thì ảnh hưởng của yếu tố không gian của nó càng lớn làm cản trở  quá trình H tiến lại gần nguyên tử N nên (Rno)2NH <  (Rno)3N sẽ không còn đúng nữa.

Lời giải:

Thứ tự tăng dần lực bazơ được xếp theo dãy: phenylamin < amoniac < etylamin

⇒ Chọn C.

——————————–

Bài tập 2 trang 44 SGK Hóa học 12

Có thể nhận biết lọ đựng dung dịch CH3NH2 bằng cách nào trong các cách sau?

A. Nhận biết bằng mùi

B. Thêm vài giọt dung dịch H2SO4

C. Thêm vài giọt dung dịch Na2CO3

D. Đưa đũa thủy tinh đã nhúng vào dung dịch HCl đậm đặc lên phía trên miệng lọ đựng dung dịch CH3NHđặc

Gợi ý trả lời bài 2

Khi cho CH3NH2 tác dụng với dung dịch HCl đặc ta thấy xung quanh xuất hiện khói trắng. Khói trắng tạo thành là muối amoni.

CH3NH2 + HCl → CH3NH3Cl

Dựa vào đó nhận biết được CH3NH2.

⇒ Chọn đáp án D.

—————————————

Bài tập 3 trang 44 SGK Hóa học 12

Viết công thức cấu tạo, gọi tên và chỉ rõ bậc của từng amin đồng phân có công thức phân tử sau:

a) C3H9N

b) C7H9N (chứa vòng benzen)

Gợi ý trả lời bài 3

a) C3H9N:

CH3-CH2-CH2-NH2: propylamin (amin bậc một)

\(\begin{matrix} CH_{3} – CH – NH_{2} \\ ^| \ \ \ \\ CH_{3} \end{matrix}\): isopropylamin (amin bậc một)

CH3-CH2-NH-CH3: etylmetylamin (amin bậc hai)

\(\begin{matrix} CH_{3} \\ ^| \\ CH_{3}-N-CH_{3} \end{matrix}\): trimetylamin (amin bậc ba)

b) C7H9N:

Gợi ý bài tập cơ bản & nâng cao Bài 9 Amin: benzylamin (amin bậc một)

Gợi ý bài tập cơ bản & nâng cao Bài 9 Amin: o-metylanilin (amin bậc một)

Gợi ý bài tập cơ bản & nâng cao Bài 9 Amin: m-metylanilin (amin bậc một)

Gợi ý bài tập cơ bản & nâng cao Bài 9 Amin : p-metylanilin (amin bậc một)

Gợi ý bài tập cơ bản & nâng cao Bài 9 Amin: metylphenylamin (amin bậc hai).

————————————–

Bài tập 4 trang 44 SGK Hóa học 12

Trình bày phương pháp hóa học để tách riêng từng chất trong mỗi hỗn hợp sau đây:

a) Hỗn hợp khí: CHvà CH3NH2

b) Hỗn hợp lỏng: C6H6, C6H5OH và C6H5NH2

Gợi ý trả lời bài 4

a)

  • Sục hỗn hợp khí qua dung dịch HCl dư thu được khí CH4. Do HCl phản ứng với metyl amin.

CH3NH2 + HCl → CH3NH3Cl

  •  Dung dịch thu được sau phản ứng cho tác dụng với dung dịch NaOH dư thu lại được metylamin.

CH3-NH3Cl + NaOH → CH3-NH2 + NaCl + H2O

b)

  • Đổ dung dịch HCl loãng vào hỗn hợp chất lỏng, khuấy đều. Anilin phản ứng tạo muối C6H5-NH3Cl tan vào dung dịch HCl nằm bên dưới. Chiết tách phần dung dịch phía dưới ra, cho NaOH dư vào thu anilin nổi lên trên không tan.

C6H5-NH2 + HCl → C6H5-NH3Cl

C6H5-NH3Cl + NaOH → C6H5-NH2 + NaCl + H2O

  • Phần phenol và benzen tách ra ở trên cho vào dung dịch NaOH khuấy đều.
    • Phenol phản ứng tạo muối phenolat tan vào dung dịch NaOH, benzen không tan nổi bên trên được chiết tách ra.

C6H5-OH + NaOH → C6H5-ONa + H2O.

  • Cho dung dịch muối phenolat vào dung dịch HCl dư. Phenol bị đẩy ra kết tủa lắng xuống, lọc tủa thu phenol.

C6H5-ONa + HCl → C6H5-OH + NaCl

—————————————

Bài tập 5 trang 44 SGK Hóa học 12

Hãy tìm phương pháp hóa học để giải quyết hai vấn đề sau:

a) Rửa lọ đã đựng anilin?

b) Khử mùi tanh của cá sau khi mổ để nấu. Biết rằng mùi tanh của cá (đặc biệt là cá mè) là do hỗn hợp một số amin (nhiều nhất là trimetylamin) và một số chất khác gây nên?

Gợi ý trả lời bài 5

Câu a: Ta dùng dung dịch axit rửa lọ đã đựng anilin. Axit phản ứng với amin tạo muối. C6H5NH2 + H+ → C6H5NH3

Câu b: Ta dùng giấm để khử mùi tanh của cá sau khi mổ để nấu.

————————————–

Bài tập 6 trang 44 SGK Hóa học 12

a) Tính thể tích nước brom 3% (D = 1,3 g/ml) cần dùng để điều chế 4,4 gam tribromanilin?

b) Tính khối lượng anilin có trong dung dịch A. Biết khi cho A tác dụng với nước brom thì thu được 6,6 gam kết tủa trắng?

Giả thiết rằng hiệu suất phản ứng của cả hai trường hợp trên là 100%.

Hướng dẫn giải chi tiết bài 6

Nhận định & Phương pháp

Bài tập nhấn mạnh phản ứng của Anilin với dung dịch Br2 tạo kết tủa trắng. C6H5NH2 + 3Br2 → C6H2Br3NH2↓ + 3HBr

Dựa vào phản ứng tìm được số mol Anilin ⇒ Thể tích Brom.

Lời giải:

Câu a:

C6H5NH+ 3Br2 → C6H2Br3NH2↓ + 3HBr (1)

3 mol                    330 gam

x mol                    4,4 gam

Ta được \(x = 0,04\Rightarrow V_{dd \ Br_{23 \%}}= \frac{0,04 . 160 .100}{3.1.3} = 164,1 \ (ml)\)

Câu b:

C6H5NH+ 3 Br2 → C6H2Br3NH2↓ + 3 HBr (2)

1 mol                     330 gam

y mol                    6,6 gam

⇒ y = 0,02

mC6H5NH2 = 0,02 . 93 = 1,86 (gam).

———————————————–

Phần bài tập nâng cao

***************************************************

Bài tập 1 trang 61 SGK Hóa 12 Nâng cao

Sự sắp xếp nào theo trật tự tăng dần tính bazơ của các hợp chất sau đây đúng:

A. C2H5NH2 < (C2H5)2NH < NH3 < C6H5NH2

B. (C2H5)2NH < NH3 < C6H5NH2 < C2H5NH2

C. C6H5NH2 < NH3 < C2H5NH2 < (C2H5)2NH

D. NH3 < C2H5NH2 < (C2H5)2NH < C6H5NH2

Gợi ý trả lời bài 1

Sự sắp xếp theo trật tự tăng dần tính bazơ của các hợp chất sau đây đúng là:

C6H5NH2 < NH3 < C2H5NH2 < (C2H5)2NH

⇒ Đáp án C

*********************************

Bài tập 2 trang 61 SGK Hóa 12 Nâng cao

Đốt cháy hoàn toàn 5,9 gam một hợp chất hữu cơ đơn chức X thu được 6,72 lit CO2, 1,12 lit N2 (dktc) và 8,1 gam nước. Công thức của X là:

A. C3H6O

B. C3H5NO3

C. C3H9N

D. C3H7NO2

Gợi ý trả lời bài 2

\(n_{C} = \frac{6,72}{22,4} = 0,3 \ (mol); \ n_{H} = \frac{8,1}{18} \times 2 =0,9 \ (mol)\)

Số mol nguyên tử \(N = \frac{1,12}{22,4} \times 2 = 0,1 \ (mol)\) = Số mol hợp chất hữu cơ đơn chức

⇒ Phân tử khối của hợp chất \(= \frac{5,9}{0,1} = 59\)

Công thức phân tử C3H9N

⇒ Đáp án C

**************************************

Bài tập 5 trang 62 SGK Hóa 12 Nâng cao

Trình bày cách để tách riêng mỗi chất ra khỏi hỗn hợp sau đây:

a. Hỗn hợp khí: CH4 và CH3NH2

b. Hỗn hợp lỏng: C6H6, C6H5OH, C6H5NH2

Gợi ý trả lời bài 5

Tách riêng các chất từ hỗn hợp:

a. CH4 và CH3NH2: Hòa tan vào nước metyl amin tan còn CH4 bay ra.

b. Hỗn hợp lỏng: C6H6, C6H5OH, C6H5NH2

– Hòa tan hỗn hợp vào dung dịch HCl, chiết lấy phần lỏng không tan là C6H6 và C6H5OH còn C6H5NH2tan và tạo muối

C6H5NH2 + HCl → C6H5NH3Cl

Dung dịch muối thu được cho tác dụng với NaOH, chiết lấy anilin

C6H5NH3Cl + NaOH → C6H5NH2 + H2O + NaCl

– Phần không tan trong dung dịch HCl là benzen và phenol đem hòa tan trong dung dịch NaOH, chiết lấy chất lỏng không tan là C6H6 còn phenol tan và tạo muối:

C6H5OH + NaOH → C6H5ONa + H2O

Sục khí CO2 vào dung dịch muối rồi chiết lấy phenol không tan

C6H5ONa + CO2 + H2O → C6H5OH \(^{\downarrow}\) + NaHCO3

*********************************

Bài tập 6 trang 62 SGK Hóa 12 Nâng cao

Trình bày phương pháp hóa học để phân biệt các dung dịch của các chất trong từng dãy sau:

a. C2H5NH2, C6H5NH2, CH2O[CHOH]4CHO, CH2OH-CHOH-CH2OH.

b. CH3NH2, C6H5OH, CH3COOH, CH3CHO.

Hướng dẫn giải chi tiết bài 6

Tiến hành quá trình nhận biết theo bảng sau:

Câu a:

Thuốc thử Etylamin Anilin Glucozơ Glixerol
Quỳ tím màu xanh
AgNO3/NH3 \(^{\downarrow}\) Ag
dd Br2 \(^{\downarrow}\) trắng

Câu b:

Thuốc thử Metylamin Phenol Axit axetic Andehit axetic
Quỳ tím màu xanh màu đỏ
dd Br2   \(^{\downarrow}\) trắng mất màu nâu đỏ

***********************************

Bài tập 7 trang 62 SGK Hóa 12 Nâng cao

Hãy dùng phương pháp học để giải quyết hai vấn đề sau:

a. Rửa lọ đựng anilin.

b. Khử mùi tanh của cá trước khi nấu. Biết rằng mùi tanh của cá (đặc biệt cá mè) là hỗn hợp cac amin (nhiều chất là trimetylamin) và một số tạp chất khác.

Gợi ý trả lời bài 7

Câu a: Để rửa lọ đựng anilin trước tiên ta tráng lọ bằng dung dịch axit (ví dụ: HCl) rồi rửa lại bằng nước khi đó anilin biến thành muối tan (C6H5NH3Cl) và sẽ bị rửa trôi theo nước.

Câu b: Để khử mùi tanh của cá do các amin gây ra cần xử lí bằng dung dịch có tính axit không độc như giấm ăn rồi rửa lại với nước sạch.

********************************

Bài tập 8 trang 62 SGK Hóa 12 Nâng cao

Khi chưng cất nhựa than đá, người ta thu được một phân đoạn chứa phenol và anilin hòa tan trong ankylbenzen (dung dịch A). Sục khí hiđro clorua vào 100 ml dung dịch A thì thu được 1,295g kết tủa. Nhỏ từ từ nước brom vào 100ml dung dịch A và lắc kĩ cho đến khi ngừng tạo kết tủa trắng thì hết 300 gam nước brom 3,2%. Tính nồng độ mol của anilin và phenol trong dung dịch A.

Hướng dẫn giải chi tiết bài 8

Gọi số mol của C6H5OH, C6H5NH2 lần lượt là x, y (trong 100 ml dung dịch A)

A + HCl: C6H5NH2 + HCl → C6H5NH3Cl      (1)

Theo (1) nHCl phản ứng = nanilin = nmuối = \(\frac{1,295}{129,5} = 0,01 \ (mol)\)

A + dd Br2:

C6H5OH + 3Br2 → C6H2Br3OH \(^{\downarrow}\) + 3HBr   (2)

z mol        3z mol    z mol

C6H5OH + 3Br2 → C6H2Br3NH2 \(^{\downarrow}\) + 3HBr  (3)

0,01 mol  0,03 mol  0,01 mol

Coi dung dịch loãng của nước brom có d = 1 g/ml, theo đề bài ta có:

\(n_{H_{2}} = \frac{300 \times 3,2 \%}{160} = 0,06 \ (mol)\)

⇒ 3z = 0,06 – 0,03 mol hay z = 0,01 mol

\(C_{M \ anilin} = C_{M \ phenol} = \frac{0,01}{0,1} = 0,1 \ M\)

Cùng bài học:

  1. Bài 9: Amin

Reader Interactions

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *