Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

 • Câu 1:

  Khi xà phòng hóa tripanmitin ta thu được sản phẩm là:

  • A. C15H31COONa và etanol.
  • B. Axit panmitic và axit oleic
  • C. C15H31COONa và glixerol
  • D. C17H35COONa và glixerol.
 • Câu 2:

  Phát biểu nào sau đây không đúng:

  • A. Chất béo không tan trong nước
  • B. Chất béo không tan trong nước, nhẹ hơn nước nhưng tan nhiều trong dung môi hữu cơ
  • C. Dầu ăn và mỡ bôi trơn có cùng thành phần nguyên tố
  • D. Chất béo là este của glixerol và axit cacboxylic  mạch cacbon dài, không phân nhánh.
 • Câu 3:

  Có các nhận định sau :

  1. Chất béo là trieste của glixerol với các axit monocacboxylic có mạch C dài không phân nhánh.

  2. Lipit gồm các chất béo ,sáp, steroid, photpholipit,…

  3. Chất béo là chất lỏng

  4. Chất béo chứa các gốc axit không no thường là chất lỏng ở nhiệt độ thường và được gọi là dầu.

  5. Phản ứng thủy phân chất béo trong môi trường kiềm là phản ứng thuận nghịch.

  6. Chất béo là thành phần chính của dầu mỡ động vật, thực vật.

  Số nhận định đúng :

  • A. 5.
  • B. 2.
  • C. 4.
  • D. 3.
 • Câu 4:

  Đun nóng 20g một loại chất béo trung tính với dung dịch chứa 0,25 mol NaOH, để trung hòa NaOH dư cần 0,18 mol HCl. Khối lượng xà phòng 72% sinh ra từ 1 tấn chất béo trên là :

  • A. 1434,26 kg
  • B. 1703,33 kg
  • C. 1032,67 kg
  • D. 1344,26 kg
 • Câu 5:

  Xà phòng hóa hoàn toàn 70 gam hỗn hợp gồm triglixerit và axit béo cần dùng V lít dd NaOH 2M, đun nóng. Sau phản ứng thu được 7,36 gam glixerol và 72,46 gam xà phòng. Giá trị của V là:

  • A. 0,130.
  • B. 0,135.
  • C. 0,120.
  • D. 0,125.

Reader Interactions

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *